Download เอกสารต่างๆ
หมู่ 271
 
๑. ประมวลการสอน ภาคปลาย ๒๕๕๙
 
     
     
 
     
  เพาเวอร์พ้อยท์ใช้สอน 271 271 350 หมู่1 145
 
ภาคที่ ๑ การรู้จักตนเอง
IP
     
บทนำ : ศิลปะในการแก้ปัญหาชีวิต
 
บทที่ ๑ : การรู้เท่าทันตนเอง
บทที่ ๒ : การรู้สัจธรรมของชีวิต
บทที่ ๓ : อุดมคติของชีวิต
บทที่ ๔ : ดุลยภาพแห่งชีวิต
 
ภาคที่ ๒ การรู้จักผู้อื่น
         
บทที่ ๕ : ความแตกต่างระหว่างบุคคล
บทที่ ๖ : อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
 
 
ภาคที่ ๓ ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 
บทที่ ๗ : ศิลปะการควบคุมอารมณ์อย่างมีเหตุผล
บทที่ ๘ : ศิลปะในการประสบความสำเร็จในการศึกษา
๑๐
บทที่ ๙ : ศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข
๑๑
บทที่ ๑๐ : ศิลปะในการครองเรือน
๑๒
บทที่ ๑๑ : ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
             
  เอกสารย่อและปัญหา หมู่ ๒๗๑ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ภาคพิเศษ
โครงย่อ ป.ห
ก่อนร R
อังคาร ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ บทนำ : ศิลปะในการแก้ปัญหาชีวิต
อังคาร ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ บทที่ ๑ : การรู้เท่าทันตนเอง  
อังคาร ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บทที่ ๒ : การรู้สัจธรรมของชีวิต
อังคาร ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐บทที่ ๓ : อุดมคติของชีวิต
อังคาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บทที่ ๔ : ดุลยภาพแห่งชีวิต  

เสาร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บทที่ ๕ : ความแตกต่างระหว่างบุคคล

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ชดเชยหยุดอังคาร ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอนมรดกฯ)

 

อังคาร ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๖ : อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

*คุมสอบกลางภาค ยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติธรรม ๒ วัน สำหรับคนขาดเรียน ๑ ครั้ง *

 
 

* ประเมินการสอนอาจารย์ *** ครั้งที่ ๑ จันทร์ ๑๓ มีนาคม - ศุกร์ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

นิสิตไม่ประเมินตัด ๒ คะแนน

         
อังคาร ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๗ : ศิลปะการควบคุมอารมณ์อย่างมีเหตุผล  
  *** หยุดสอบกลางภาค *** อังคาร ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐          

อังคาร ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๘ : ศิลปะในการประสบความสำเร็จในการศึกษา

ทรายบันทึกการสอน

๑๐

อังคาร ๔ เมษายน ๒๕๖๐ บทที่ ๙ : ศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข

ปลาบันทึกการสอน

 
๑๑

อังคาร ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ บทที่ ๑๐ : ศิลปะในการครองเรือน และ

บทที่ ๑๑ : ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

น้ำอบบันทึกการสอน

๑๒

อังคาร ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

นิสิต ๒ กลุ่มที่เหลือนำเสนอแก้ตัวและส่งงาน ทำคะแนน สรุปเตรียมสอบ

 

 
๑๓ อังคาร ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ สอบและตรวจคะแนนตัดเกรด          
 

***ประเมินการสอนของอาจารย์ ครั้งที่ ๒ จันทร์ ๑ - อาทิตย์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นิสิตไม่ประเมิน จะถูกตัดคะแนน ๒ คะแนน ***

         
๑๔ อังคาร ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปตรวจสอบคะแนนและงานทั้งหมดที่สั่งให้ทำ          
๑๕

อังคาร ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

***เรียนวันสุดท้าย พิธีปิดและมอบรางวัลให้ผู้สอบไล่ได้คะแนนสูงสุด***

   
 

 

         
 
หัวข้อรายงาน หมู่ ๒๗๑ / ๑๒๕
   

1. หนูผิดอะไร  ทำไมแม่ต้องฆ่าหนู?

1.นายณัฐนนท์ ถาวรธรรมฤทธิ์ 5910550101
2.นางสาวชญานี พันธุศาสตร์ รหัส 5910550071
3.นายวชิรวิทย์ เสริมศิริ 5910550217
4.นางสาวอชิรญา เดชานันทศิลป์ 5910550233

เตย พิธีกร/ สกาย คอมเมนเตเตอร์/ดีดี้ เลขานุการ

อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

   

2. รักร่วมสายเลือด : ผิดด้วยหรือที่เราจะแต่งงานกัน?

1.นางสาวณภัทต ธีระพิริยะ 5910550039
2.นางสาวณปกฉัตร ภิรมย์ชาติ 5910550098
3.นายนฤเบศร์ ลิ่มภักดีประดิษฐ์ 5910550136
4.นายธนินทร์ ปุญญอมรศรี 5910550128

น้ำอบ พิธีกร/ เอก คอมเมนเตเตอร/์ เนิร์ส เลขานุการ

นำเสนอวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560


   

3. การุณยฆาต  : ฆ่าด้วยความสงสารสุดหัวใจ

1.นางสาวชญานิศ กล่ำคุ้ม 5910550063
2.นาย วรเมธ ชาวหญ้าแพรก 5910550225
3.นางสาวเบญญา มิตรประชา 5910550161
4.นางสาวปานรัฐ  รัศมีโกเมน 5910550179

แคท พิธีกร/ เกอร์ คอมเมนเตเตอร์/แก้ม เลขานุการ

นำเสนอวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

   

4. กตัญญูประกาศิต : ผิดด้วยหรือที่ต้องเป็นโสเภณี?

1.นางสาว จรรญารัตน์ โตวร รหัส 5910550055
2.นางสาว รุ่งสิริพร เบญจะวานิช รหัส 5910550209
3.นายนิธิศ เรืองประไพกิจเสรี 5910550144
4.นายพสิษฐ์ สวัสดิ์เมธากุล 5910550187
5.นางสาวอาทิมา วัชรินทร์ธาดา 5910550241

เพียว พิธีกร/ไนท์ คอมเมนเตเตอร/จูน ลขานุการ

นำเสนอวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00

   

5. ผิดด้วยหรือที่หนูไม่เหมือนชาวบ้าน?

1.นางสาวกันตรัตน์ พหลยุทธ 5910550047
2.นางสาวโชติรส   ปานแก้ว 5910550080
3.นางสาวนิศารัตน์  บางเสน 5910550152
4.นางสาวรชนีกร  จรดล 5910550195

เอิร์น พิธีกร/ พีร ์ คอมเมนเตเตอร์/แคท เลขานุการ

นำเสนอวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

   

6. นักโทษประหาร : ควรตายหรืออยู่?

1.นางสาวพิชชานันท์ หตะวาณิชย์กุล 5710754552
2.นายภรัณยู ศรีบริกิจ 5710754609
3.นายเมธาสิทธิ์ วิชัยกุล 5710754668
4.นางสาวศิริยาภรณ์ อุพลเสถียร 5710754820
5.นางสาวศุภนิตา เสริฐจันทึก 5710754846

พิธีกร แพร/แบ็งก ์ คอมเมนเตเตอร/โรส์ เลขานุการ

นำเสนอวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

   
       
รายชื่อสมาชิกแก้ไขงานเพาเวอร์พ้อยท์
๑.

บทนำ

1.นางสาวรชนีกร  จรดล 5910550195
2.นายวชิรวิทย์ เสริมศิริ 5910550217

 

   
๒.

บทที่ ๑ การรู้เท่าทันตนเอง

1.นางสาวจรรญารัตน์ โตวร 5910550055
2.นางสาวรุ่งสิริพร เบญจะวานิช 5910550209

 

   

บทที่ ๒ : การรู้สัจธรรมของชีวิต

1.นางสาวพิชชานันท์ หตะวาณิชย์กุล 5710754552
2.นายภรัณยู ศรีบริกิจ 5710754609

 

   

บทที่ ๓ : อุดมคติของชีวิต

1.นางสาวโชติรส ปานแก้ว 5910550080
2.นางสาวปานรัฐ  รัศมีโกเมน 5910550179

 

   

บทที่ ๔ : ดุลยภาพแห่งชีวิต

1.นายเมธาสิทธิ์ วิชัยกุล 5710754668
2.นางสาวศิริยาภรณ์ อุพลเสถียร 5710754820
3.นางสาวศุภนิตา เสริฐจันทึก 5710754846

 

   

บทที่ ๕ : ความแตกต่างระหว่างบุคคล

1.นางสาวกันตรัตน์ พหลยุทธ 5910550047
2.นางสาวอชิรญา เดชานันทศิลป์ 5910550233

 

   

บทที่ ๖ : อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

1.นางสาวนิศารัตน์  บางเสน 5910550152
2.นางสาวเบญญา มิตรประชา 5910550161

 

   

บทที่ ๗ : ศิลปะการควบคุมอารมณ์อย่างมีเหตุผล

1.นายนิธิศ เรืองประไพกิจเสรี 5910550144
2.นางสาวอาทิมา วัชรินทร์ธาดา 5910550241

 

   

บทที่ ๘ : ศิลปะในการประสบความสำเร็จในการศึกษา

1.นางสาวณภัทต ธีระพิริยะ 5910550039
2.นางสาวณปกฉัตร ภิรมย์ชาติ 5910550098
3.นายธนินทร์ ปุญญอมรศรี 5910550128

 

   
๑๐

บทที่ ๙ : ศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข

1.นางสาวชญานิศ กล่ำคุ้ม 5910550063
2.นางสาว ชญานี พันธุศาสตร์ รหัส 5910550071

 

   
๑๑

บทที่ ๑๐ : ศิลปะในการครองเรือน

1.นายณัฐนนท์ ถาวรธรรมฤทธิ์ 5910550101
2.นายวรเมธ ชาวหญ้าแพรก 5910550225

 

   
๑๒

บทที่ ๑๑ : ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

1.นายนฤเบศร์ ลิ่มภักดีประดิษฐ์ 5910550136
2.นายพสิษฐ์ สวัสดิ์เมธากุล 5910550187

 

 
หัวข้อบรรยายปฎิบัติธรรม ๑๐ วัน
๑.
ปฎิบัติธรรมเพื่ออะไร?    
๒.
การแก้อารมณ์ฟุ้งซ่าน    
อุปจารสมาธิ : อีกนิดก็ถึงฌาน    
อัปปนาสมาธิ : ฌาน ๑ - ๘    
สรุปสมาธิ    
๖.
ภาคปัญญา    
       
       
 

กำหนดวันสอบไล่ ภาคต้น

ศร. ๓ - ๔๐๑ เวลา