Download เอกสารต่างๆ
หมู่ 176
 
๑. ประมวลการสอน ภาคปลาย ๒๕๕๙
 
     
     
 
     
  เพาเวอร์พ้อยท์ใช้สอน 271 271 350 หมู่1 145
 
ภาคที่ ๑ การรู้จักตนเอง
IP
     
บทนำ : ศิลปะในการแก้ปัญหาชีวิต
 
บทที่ ๑ : การรู้เท่าทันตนเอง
บทที่ ๒ : การรู้สัจธรรมของชีวิต
บทที่ ๓ : อุดมคติของชีวิต
บทที่ ๔ : ดุลยภาพแห่งชีวิต
 
ภาคที่ ๒ การรู้จักผู้อื่น
         
บทที่ ๕ : ความแตกต่างระหว่างบุคคล
บทที่ ๖ : อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
 
 
ภาคที่ ๓ ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 
บทที่ ๗ : ศิลปะการควบคุมอารมณ์อย่างมีเหตุผล
บทที่ ๘ : ศิลปะในการประสบความสำเร็จในการศึกษา
๑๐
บทที่ ๙ : ศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข
๑๑
บทที่ ๑๐ : ศิลปะในการครองเรือน
๑๒
บทที่ ๑๑ : ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
             
  เอกสารย่อและปัญหา หมู่ ๒๗๑ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ภาคพิเศษ
โครงย่อ ป.ห
ก่อนร R
ศุกร ์๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ บทนำ : ศิลปะในการแก้ปัญหาชีวิต
ศุกร์ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๑ : การรู้เท่าทันตนเอง  
ศุกร์ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐บทที่ ๒ : การรู้สัจธรรมของชีวิต
ศุกร์ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๓ : อุดมคติของชีวิต
ศุกร์ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ บทที่ ๔ : ดุลยภาพแห่งชีวิต  

ศุกร์ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ บทที่ ๕ : ความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

 

ศุกร์ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ บทที่ ๖ : อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

 

 
 
*** หยุดสอบกลางภาคศุกร์ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ***
         
 

* ประเมินการสอนอาจารย์ *** ครั้งที่ ๑ จันทร์ ๑๑ กันยายน - ศุกร์ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

นิสิตไม่ประเมินตัด ๒ คะแนน

         
ศุกร์ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ บทที่ ๗ : ศิลปะการควบคุมอารมณ์อย่างมีเหตุผล  

ศุกร์ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๘ : ศิลปะในการประสบความสำเร็จในการศึกษา

บันทึกการสอน

 
  ศุกร์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หยุดวันราชการ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9          
๑๐

ศุกร์ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

บทที่ ๙ : ศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข

บทที่ ๑๐ : ศิลปะในการครองเรือน

บันทึกการสอน (ทำงานสรุปมาส่งก่อนเรียนบทที่ ๙ กับบทที่ ๑๐) ส่ง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๑

ศุกร์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๑๑ : ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (เรียนจบบทสุดท้าย)

บันทึกการสอน

๑๒

ศุกร ์๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปเตรียมสอบครั้งที่ ๑

 

 

 
๑๓ ศุกร์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปเตรียมสอบครั้งที่ ๒    
  กำหนดวันสอบไล่ เสาร์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ศร. ๓          
 

***ประเมินการสอนของอาจารย์ ครั้งที่ ๒

จันทร์ ๒๗ พฤศจิกายน - - อาทิตย์ ๓ ธันวคม ๒๕๖๐

นิสิตไม่ประเมิน จะถูกตัดคะแนน ๒ คะแนน ***

         
  *** ศุกร์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หยุดงานพระราชทานปริญญาบัตร ***          
๑๔ ศุกร์ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ***เรียนวันสุดท้าย พิธีปิดและมอบรางวัลให้ผู้สอบไล่ได้คะแนนสูงสุด***    
             
  สอบและตรวจคะแนนตัดเกรด          
 
หัวข้อรายงาน หมู่ 176
   

1. หนูผิดอะไร  ทำไมแม่ต้องฆ่าหนู?

1.นางสาว สิธยา เกรียงวิวัฒน์ หัวหน้า

2.นางสาว วริศรา ทองนาค รองหัวหน้า

3.นางสาว สุพิชญา วงษ์ศิร

4.นางสาว วิภาดา แสงกล้า

5.นางสาว วรันธร อินทศร

6.นางสาว สิริกร เจริญพานิช

พิธีกร/ คอมเมนเตเตอร์/ เลขานุการ

ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

   

2. รักร่วมสายเลือด : ผิดด้วยหรือที่เราจะแต่งงานกัน?

1.นางสาว ศุภิตชลธ์ เจริญพานิช หัวหน้า

2.นาย ศรัณพงศ์ ฤทธิ์ทรัพย์ไพศาล รองหัวหน้า

3.นางสาว บงกช คงสวัสดิ์

4.นางสาว วริศรา ภัคดีวรรณ

5.นาย นนัทพงศ์ อภิรักษ์สวัสดิ์

6.ธัญมาศ เธียรธนวัฒน์ชัย

7.นาย วรภพ รุ่งนนัทพร

พิธีกร/ คอมเมนเตเตอร/์ เลขานุการ

นำเสนอวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560


   

3. การุณยฆาต  : ฆ่าด้วยความสงสารสุดหัวใจ

1.นางสาว นิสากร รัตนะเหลี่ยม หัวหน้า

2.นางสาว พิชามญชุ์ เรืองมีสุข รองหัวหน้า

3.นางสาว สลิลทิพย์ กิตติ์ธนากร

4.นางสาว บุณฑริกา น้อยศรี

5.นางสาว ศริญญา สวายสมสีกุล

6.นางสาว วนิดา ทิพย์สมบัติวงศ์

7.นางสาว สิริกานต์ บำเพ็ญทาน

พิธีกร/ คอมเมนเตเตอร์/ เลขานุการ

นำเสนอวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560

   

4. กตัญญูประกาศิต : ผิดด้วยหรือที่ต้องเป็นโสเภณี?

1.นางสาว สาธิดา บุญเพ็ง หัวหน้า

2.นางสาว นันทิชา สูรย์ราช รองหัวหน้า

3.นางสาว ภัชศมน รัตนเชาว์พันธ์

4.นางสาว สิริกร กิตติวรโชติ

5.นางสาว ธันย์นิชา พิสิทธิ์ไกรกุล

6.นางสาว รัตนพร บูชาเกียรติ

7.นางสาว รัชนารี เกิดสุวรรณ

พิธีกร/ คอมเมนเตเตอร/ ลขานุการ

นำเสนอวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

   

5. ผิดด้วยหรือที่หนูไม่เหมือนชาวบ้าน?

1.นางสาวภัคจิรา ชินสุขีพรชัย หัวหน้า

2.นางสาวธัญญาลักษณ์ ฝึกฝน รองหัวหน้า

3. นางสาวปภาอร บุญวงษ์

4.นางสาวภาลิณี ล้อศรีสกุล

5.นางสาวพิชญา วินัยพาณิช

6.นางสาวภคอร บุญบูรณวรรณ

7.นางสาวมัทรี สิริโรจนานนท์

8.นางสาวศรัญญา มุ่งพันกลาง

9.นางสาวปณิชา พึ่งภูมิ

10.นายรินรดา พิมพ์งาม

พิธีกร/ คอมเมนเตเตอร์/ เลขานุการ

นำเสนอวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

   

6. นักโทษประหาร : ควรตายหรืออยู่?

1.นางสาว นัฎฐลินี ปินะสา หัวหน้า

2.นางสาว นันท์สินี นาคะประเสริฐกล รองหัวหน้า

3.นางสาว เมธาวี การะเกตุ รองหัวหน้า

4.นางสาว ปพิชญา รักพงษ

์ 5.นางสาว ภามาส ถนอมทรัพย์

6.นางสาว ปัญจพร นิธิสิริพงศ์

7.นางสาว พัชรีญา ผองแก้ว

8.นางสาว ธิชาภรณ์ พ่วงนิมิตรชัย

9.นางสาว อรัญญา จันเอก

พิธีกร / คอมเมนเตเตอร์ / เลขานุการ

นำเสนอวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

   
       
รายชื่อสมาชิกแก้ไขงานเพาเวอร์พ้อยท์
๑.

บทนำ

1.นางสาว นิสากร รัตนะเหลี่ยม

2.นางสาว พิชามนชุ์ เรืองมีสุข

3.นางสาว วนิดา ทิพย์สมบัติวงศ์

 

   
๒.

บทที่ ๑ การรู้เท่าทันตนเอง

1.นางสาว นันธิชา สูรย์ราช

2.นางสาว ภัศมน รัตนเชาว์พันธ์

3.สาธิดา บุญเพ็ง

4.สิริกร กิตติวรโชติ

 

   

บทที่ ๒ : การรู้สัจธรรมของชีวิต

1.นางสาว พิชญา วินัยพานิช

2.นางสาว ภคอร บุญบูรณวรรณ

3.นางสาว ศรัญญา มุ่งพันกลาง

4.นางสาวมัทรี สิริโรจนานนท์

 

   

บทที่ ๓ : อุดมคติของชีวิต

1.นางสาว วิภาดา แสงกล้า

2.นางสาว สิธญา เกรียงวิวัฒน์

3.นางสาว สุพิชญา วงษ์ศิริ

   

บทที่ ๔ : ดุลยภาพแห่งชีวิต

1.นางสาว ธัญมาศ เธียรธนวัฒน์ชัย

2.นางสาว บงกช คงสวัสด

3.นางสาว วริศรา ภักดีวรรณ

4.นางสาว ศุภิตชลธ์ เจริญพานิช

 

   

บทที่ ๕ : ความแตกต่างระหว่างบุคคล

1.นางสาวกันตรัตน์ พหลยุทธ 5910550047
2.นางสาวอชิรญา เดชานันทศิลป์ 5910550233

 

   

บทที่ ๖ : อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

1.นางสาวนิศารัตน์  บางเสน 5910550152
2.นางสาวเบญญา มิตรประชา 5910550161

 

   

บทที่ ๗ : ศิลปะการควบคุมอารมณ์อย่างมีเหตุผล

1.นายนิธิศ เรืองประไพกิจเสรี 5910550144
2.นางสาวอาทิมา วัชรินทร์ธาดา 5910550241

 

   

บทที่ ๘ : ศิลปะในการประสบความสำเร็จในการศึกษา

1.นางสาวณภัทต ธีระพิริยะ 5910550039
2.นางสาวณปกฉัตร ภิรมย์ชาติ 5910550098
3.นายธนินทร์ ปุญญอมรศรี 5910550128

 

   
๑๐

บทที่ ๙ : ศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข

1.นางสาวภัคจิรา ชินสุขีพรชัย 6011151752
2.นางสาวธัญญลักษณื ฝึกฝน 6011151671

3. นางสาวปภาอร บุญวงษื 6011151671

4.นางสาวภาลินี ล้อศรีสกุล 6011151795

 

   
๑๑

บทที่ ๑๐ : ศิลปะในการครองเรือน

1.นายณัฐนนท์ ถาวรธรรมฤทธิ์ 5910550101
2.นายวรเมธ ชาวหญ้าแพรก 5910550225

 

   
๑๒

บทที่ ๑๑ : ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

1.นายนฤเบศร์ ลิ่มภักดีประดิษฐ์ 5910550136
2.นายพสิษฐ์ สวัสดิ์เมธากุล 5910550187

 

 
หัวข้อบรรยายปฎิบัติธรรม ๑๐ วัน
๑.
๙๔๓ จันทร์ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑. ทำไมต้องปฎิบัติธรรม    
๒.
๙๔๔ จันทร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒. สมาธิ 3 ขั้น    
๙๔๕ จันทร์ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ๓.การแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านกับอุปจารสมาธิ    
๙๔๖ จันทร์ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ๔. อัปปนาสมาธิ : จิตที่ถึงฌาน    
๙๔๗ จันทร์ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ สรุปสมาธิ    
๖.
๙๔๘ จันทร์ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขึ้นภาคปัญญา อริยสัจ ๔ : ความจริงที่เปลี่ยนใจ    
๙๔๙ จันทร์ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทุกข์ : หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้ว เจ็บอีกทีจะซะเท่าไหร่    
๙๕๐ จันทร์ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาและนิโรธคือนิพพาน    
๙๕๑ จันทร์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มรรค : หนทางแม้ยาวไกลเพียงก้าวไปก็สั้นลง    
๑๐ ๙๕๒ จันทร์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปแนวทางการปฎิบัติทั้งหมด    
       
 

กำหนดวันสอบไล่ ภาคต้น

ศร. ๓ - ๔๐๑ เวลา