ทวนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน
 
 
Download เอกสารต่างๆ
หมู่ ๒
 
๑. ประมวลการสอน ภาคต้น ๒๕๖๐
 
 
     
 
 
๒. เอกสารประกอบการบรรยาย
 
      บทที่ ๑ ความหมายของปรัชญาในทางตะวันออกและทางตะวันตก
 
   
 
    บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ของปรัชญากับวิชาการแขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
   
      บทที่ ๓ ขอบเขตและปัญหาปรัชญา : อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา โดยเน้นจริยศาสตร์  
   
 
    บทที่ ๔ อภิปรัชญา ลักษณะทั่วไปและความคิดเกี่ยวกับมนุษย
 
   
 
    บทที่ ๕ ญาณวิทยา
 
   
 
    บทที่ ๖ จริยศาสตร์
 
 
   
 
    บทที่ ๗ การนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและสังคม
 
 
 
เพิ่มเติม อภิปรัชญาซิมโปเซียม + รักในพระพุทธศาสนา
 
   
 
เพิ่มเติม อภิปรายรักใน ๓ มิติ
 
 
  สัมพัทธนิยมและสัมบูรณนิยม แก้ไขใหม่  
 
  ประโยชน์นิยมและลัทธิค้านท์ แก้ไขใหม่  
   
  พุทธจริยศาสตร์ แก้ไขใหม่  
 
  โต้วาที
 
   
  สอบสัมภาษณ์เลขานุการ  
 
 
๓. เอกสารประกอบเพิ่มเติม
 
 
      -  พื้นฐานการเขียนนิยาย      
      - เพิ่มเติมอภิปรัชญาธรรมชาตินิยม
     
 

    -  เพิ่มเติมซิมโปเซียม ความรักของเพลโต้

     
 

    -  เพิ่มเติมอภิปรัชญาว่าด้วยรัก ตอน รักไร้บัลลังก์

     
 

    -  เพิ่มเติมบทละครเวทีเรื่อง "โดมผู้จองหอง"

หมู่ ๒

หมู่ ๑๗๐

    -  เพิ่มเติมเรื่อง "พัฒนาการแห่งรักในพระพุทธศาสนา"  
  *** อ่านเพิ่มเติมหนังสือปรัชญาที่ว่าด้วยความรัก  
 
๔. ปัญหาที่ให้ทำในห้องเรียนและเนื้อหาย่อที่สอนแต่ละครั้ง
 

อังคาร ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เกริ่นนำภาพรวม ยังไม่ได้เข้าเนื้อหาที่จะใช้สอบ

๑. สั่งส่งประวัติครั่งที่ ๑

 
พฤหัสบดี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สอนบทที่ ๑ ความหมายของปรัชญาฯ

อังคาร ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ของปรัชญากับวิชาการ ฯ

สั่งงานส่งประวัติ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ห้องสมุดพระพุทธศาสนา ตึกมนุษยศาสตร์ ๑ ชั้น ๕ ห้อง ๕๑๕ เซ็นต์ชื่อก่อนส่งด้วย ทำตามตัวอย่างที่ได้ให้ไว้นี้

ประวัติแป้ง (ประกวดนางงามปรัชญา)

พฤหัสบดี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๓ ขอบเขตและปัญหาปรัชญา    

อังคาร ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

*** ติดประกันคุณภาพ เปิดเวสสันดรชาดก ให้นิสิตดูพร้อมทำใบงานเอสี่***

 
พฤหัสบดี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๔ อภิปรัชญา จิตนิยม
   

อังคาร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๔ อภิปรัชญา วัตถุนิยม

พฤหัสบดี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ บทที่ ๔ อภิปรัชญา ทวินิยม
   

อังคาร ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบรักในซิมโปเซียมกับพระพุทธศาสนา

 ปัญหา A ๔ ซิมโปเซียม  

๒. ครั้งที่ ๒ เอสี่ ซิมโปเซี่ยม

 
๑๐

พฤหัสบดี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ปัญหา A ๔ รักใน ๓ มิติ (ส่งเมื่อเรียนจบ)

*** ครึ่งเอสี่และเอสี่ส่งเมื่อเรียนจบ ***

๓. ครั้งที่ ๓ เอสี่ รักในสามมิติ

 
๑๑

อังคาร ๕ กันยายน ๒๕๖๐ สอนญาณวิทยาเริ่มและจบครั้งเดียว

 
๑๒

พฤหัสบดี ๗ กันยายน ๒๕๖๐อบประมวลความรู้ บทที่ ๑ - ๕

๔. ครั้งที่ ๔ เอสี่ สอบกลางภาค

   
  ประเมินการสอนครั้งที่ ๑ จันทร์ ๑๑ - ศุกร์ 15 กันยายน ๒๕๖๐ นิสิตที่ไม่ประเมินจะถูกตัด ๒ คะแนน นอกจากนั้น จะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ ***        
๑๓

อังคาร ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

เฉลยอภิปรัชญาจะรับใครดี

   
๑๔

พฤหัสบดี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรียนตามปกติ (ละครพ่อมอบมรดกให้ลูก )

เตรียมพร้อมโต้วาที ดูวีดิโอธรรมชาติมนุษย์

   
  หยุดสอบกลางภาค ๒๕๖๐ อังคาร ๑๙ พฤหัสบดี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐        
๑๕

อังคาร ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ชม เขาและเธอ "แป้งโชว์" ปัญหา A ๔

๕. ครั่งที่ ๕ เขาและเธอ

   
๑๖

พฤหัสบดี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดมผู้จองหอง เปรียบเทียบ ๒ หมู่ ปัญหา A ๔

๖. ครั้งที่ ๖ โดมผู้จองหอง

 
๑๗

อังคาร ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โต้วาที "มนุษย์แสนดีเลิศประเสริฐศรี" ปัญหา A ๔

๗. ครั้งที่ ๗ โต้วาที มนุษย์แสนดีเลิศประเสริฐศรี

 
๑๘

พฤหัสบดี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ติดประชุมให้นิสิตทำงานด้วยการเขียนเรียงความ

ครั้งที่ ๘ *** พิเศษ เขียนเรียงความการบ้าน***

"วิชาปรัชญาและอาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัยกับข้าพเจ้า"

กำหนดส่ง ในห้องเรียน

   
๑๙

อังคาร ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอน จริยศาสตร์ คติสุขารมณ์ ครั้งที่ ๑

จบคติอสุขารมณ์ จบ

 
๒๐

พฤหัสบดี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอนจริยศาสตร์ คติอสุขารมณ์ ครั้งที่ ๑ จบ

ถาม ปัญหาผีเสื้อยักษ์ ให้ส่งในห้องเรียน

แจกใบงานครั้งที่ ๒๐ - ๒๖ ครั้งสุดท้าย (ให้ตรวจสอบงานของแต่ละคน)

 
๒๑

อังคาร ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอนจบ สัมพัทธนิยมและสัมบูรณนิยม เฉลยปัญหาผีเสื้อยักษ์

นิสิตส่งใบงานที่เหลือ ๒๑ -๒๖

   
๒๒

พฤหัสบดี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ประโยชน์นิยมและแนวคิดของค้านท์

   
๒๓ อังคาร ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ พุทธจริยศาสตร์/ บทสุดท้าย การนำปรัชญาไปใช้ในชีวิตจริง
   
 

*** พฤหัสบดี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ หยุดราชการวันถวายพระเพลิง***

 

       
๒๔ อังคาร ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปก่อนสอบ ครั้งที่ ๑      
๒๕

พฤหัสบดี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปเตรียมสอบ ครั้ง ๒ /แจกใบประเมินจากศูนย์บูรณาการ

 
 
  *** วันสอบ อาทิตย์ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ ศร. ๓ -        
๒๖ อังคาร ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน ครั้งที่ ๑        
๒๗ พฤหัสบดี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรวจสอบความถูกต้องคะแนนและทวนผลสัมฤทธิ์ ครั้ง ๒        
  จันทร์ ๑๓ - ศุกร์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร        
  จันทร์ ๒๐ - ศุกร์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หยุดงานพระราชทานปริญญาบ้ตร        
๒๘ อังคาร ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรวจสอบความถูกต้องคะแนนและทวนผลสัมฤทธิ์ ครั้ง ๓        
๒๙ พฤหัสบดี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิธีปิดและมอบรางวัลคนที่ได้ที่ ๑        
  *** ประเมินการสอนครั้งที่ ๒ นิสิตที่ไม่ประเมินจะถูกตัด ๒ คะแนน ***        
  โดมผู้จองหอง เปิดหมู่ ๑๔๐ (รัฐศาสตร์ภาคพิเศษ) เพื่อให้เปรียบเทียบกับการแสดงของหมู่ ๒ ปัญหา A ๔ และครึ่ง A ๔      
  เกมส์โชว ์เพลงวันพ่อ สรุปแนวข้อสอบ      
  วันพ่อ งาน A ๔ วันพ่อ ลำนำเพลงพ่อเกมส์โชว์แฟนพันธ์แท้ "พ่อ่"  
  เพาเวอร์พ้อยท์โต้วาที
 
 
บทเรียนย้อนหลัง
หมู่ ๒
เกริ่นนำ ปฐมบทแห่งปรัชญา (ยังไม่เข้าเนื้อหาในเอกสาร)
     
บทที่ ๑ ความหมายของปรัชญาในทางตะวันออกและทางตะวันตก
 
 บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ของปรัชญากับวิชาการแขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
 

 บทที่ ๓ ขอบเขตและปัญหาปรัชญา : อภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์
 
 


บทที่ ๔ อภิปรัชญา : จิตนิยม

 
 

บทที่ ๔ อภิปรัชญา : สสารนิยม
 

 


บทที่ ๔ อภิปรัชญา : ทวินิยม


 

"ซิมโปเซียม : รักคืออะไรและรักในพระพุทธศาสนา"
 
 

อภิปรายเรื่อง "รักใน ๓ มิติ"กรอบคำถามเรื่องความรัก ๘ ข้อ
 
๑๐
*** คำสั่งเสียจากพ่อ ละครพ่อสอนลูกสาว ๓ คนก่อนตาย *** สรุปการนำอภิปรัชญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ละครพ่อมอบมรดกให้ลูกก่อนตาย
 
๑๑

บทที่ ๕ ญาณวิทยา เริ่มสอนและจบเรื่องญาณวิทยา

 
๑๒

สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ ๑

 
๑๓

เตรียมความพร้อมโต้วาที ชมวีดีโอ


 
๑๔

 

ความสัมพันธ์อาจารย์และศิษย์ "เขาและเธอ" ( แป้งโชว์)

  ไม่มี  
๑๕

 

โต้วาที ญัตติ "มนุษย์แสนดีเลิศประเสริฐศรี"

   
 
๑๖

บทที่ ๖ จริยศาสตร์ : คติสุขารมณ์
   
 
๑๗

บทที่ ๖ จริยศาสตร์ : คติอสุขารมณ์
   
 
๑๘

ละครเวที "โดมผู้จองหอง"
   
๑๙

บทที่ ๖ จริยศาสตร์ : มาตรการตัดสินศีลธรรม (สัมพัทธนิยมและสัมบูรณนิยม)
   
 
๒๐

บทที่ ๖ จริยศาสตร์ : มาตรการตัดสินศีลธรรม (ประโยชน์นิยมและลัทธิค้านท์ข้อบกพร่อง)
 

 

๒๑

บทที่ ๖ จริยศาสตร์ : พุทธจริยศาสตร์
   
 
๒๒

 บทที่ ๗ การนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและสังคม
   
๒๓

สรุปติวเข้ม ครั้งที่ ๑
       
๒๔
สรุปติวเข้ม ครั้งที่ ๒        
๒๕
สรุปติวเข้ม ครั้งที่ ๓        
๒๖
สรุปติวเข้ม ครั้งที่ ๔        
  เกมส์แฟนพันธุ์แท้วันแม่      
 
หลักเกณฑ์ในการคิดคะแนนเก็บ ๔๐ คะแนน
     
   
     
     
กำหนดวันสอบไล่ ภาคปลาย ๒๕๕๙
     
 

สอบวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศร. ๓ ห้อง ๔๐๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐

       
           
รูปแบบการเขียนเรียงความ
  สวนที่ ๑ "ฉันคือใคร"
     
  กำหนดส่งวัน        
  ส่วนที่ ๒ "วิชาปรัชญาและอาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัยในทัศนะข้าพเจ้า"
     
  กำหนดส่งวัน
     
 
รูปแบบการจัดเรียงความ
     
 
ตัวอย่าง งานชนะเลิศ
     
  ๑. กาลครั้งหนึ่งในความทรงจำ (วิชาปรัชญาและอาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัยในทัศนะข้าพเจ้า)
     
  ๒. หลักสูตรแห่งชีวิต
     
  ๓. จากเด็กดอยบนภูสูง
     
  ๔. ที่สุดแห่งชีวิต
     
  ๕. อดีตขมขื่นที่แสนหวาน
     
  ๖. จากดินสู่ดาวของ แป้ง วง เพรพพี จี (ฉันคือใคร?)
     
  ๗. อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย และวิชาปรัชญาในทัศนะข้าพเจ้า (แป้ง เพรพพี จี)
     
  - ตัวอย่างประวัติส่วนตัว (แป้ง เพรพพี จี)
     
 
ชมวิดิโอย้อนหลัง
     
  ๑. ละครเวทีเรื่อง "หัวใจพ่อที่แหลกสลาย" คลิก      
  ๒. ซิมโปเซียม + รักในพระพุทธศาสนา      
  ๓. การอภิปรายเรื่อง " รักใน ๓ มิติ "      
  ๔. การโต้วาทีเรื่อง " มนุษย์แสนดีเลิศประเสริฐศรี "      
  ๕. ละครเวทีเรื่อง " โดมผู้จองหอง " ภาค ๑ หมู่ ๒      
  ๕.๑ ละครเวทีเรื่อง " โดมผู้จองหอง " ภาค ๒/๒๕๕๔ หมู่ ๒ Version New !! คลิก      
  ๕.๒ ละครเวทีเรื่อง " โดมผู้จองหอง " ภาค ๒/๒๕๕๔ หมู่ ๑๗๐ Version New !! คลิก      
  ๖. เกมโชว์        
  ๗. ความสัมพันธ์อาจารย์กับศิษย์ คลิก
   
  ๘. เพลง,เนื้อเพลงโรงเรียนของหนู, หน้าที่อาจารย์ที่ดีและศิษย์ที่ดี, คำคมไหว้ครู คลิก
   
  ๙. MV เพลงประกอบอภิปรัชญาจิตนิยม - กาษานาคา คลิก
   
  ๑๐. MV เพลงประกอบญาณวิทยา - หมอกหรือควัน คลิก
   
  ๑๑. ชมแป้งโชว์ วง Preppy G คลิก      
 
๑๒. ปรัชญาชีวิตผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่
คลิก      
 
ปรัชญาชีวิตและข้อคิดจากคำคม
   
  เชิญตั้งสมาธิและไตร่ตรองปรัชญาชีวิตและข้อคิดจากคำคม        
 
การแต่งกายกับการตีความทางปรัชญา
     
  เมื่อเรียนปรัชญาทุกอย่างรอบตัวเป็นเรื่องน่าขบคิดทั้งหมด        
 

ประกาศที่นิสิตต้องติดตามอ่านตลอดเวลา

     

 

 

 

รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ TA หรือ อาจารย์ หรือ สามารถโพสคำถามเอาไว้ได้ในเฟตบุ๊ค ดวงตาสวรรค