ทวนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน สอนญาณวิทยาเริ่มและจบครั้งเดียว
 
 
Download เอกสารต่างๆ
หมู่ ๒
 
๑. ประมวลการสอน ภาคปลาย ๒๕๖๐
 
 
     
 
 
๒. เอกสารประกอบการบรรยาย
 
      บทที่ ๑ ความหมายของปรัชญาในทางตะวันออกและทางตะวันตก
 
   
 
    บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ของปรัชญากับวิชาการแขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
   
      บทที่ ๓ ขอบเขตและปัญหาปรัชญา : อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา โดยเน้นจริยศาสตร์  
   
 
    บทที่ ๔ อภิปรัชญา ลักษณะทั่วไปและความคิดเกี่ยวกับมนุษย
 
   
 
    บทที่ ๕ ญาณวิทยา
 
   
 
    บทที่ ๖ จริยศาสตร์
 
 
   
 
    บทที่ ๗ การนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและสังคม
 
 
 
เพิ่มเติม อภิปรัชญาซิมโปเซียม + รักในพระพุทธศาสนา
 
   
 
เพิ่มเติม อภิปรายรักใน ๓ มิติ
 
 
  สัมพัทธนิยมและสัมบูรณนิยม แก้ไขใหม่  
 
  ประโยชน์นิยมและลัทธิค้านท์ แก้ไขใหม่  
   
  พุทธจริยศาสตร์ แก้ไขใหม่  
 
  โต้วาที
 
   
  สอบสัมภาษณ์เลขานุการ  
 
 
๓. เอกสารประกอบเพิ่มเติม
 
 
      -  พื้นฐานการเขียนนิยาย      
      - เพิ่มเติมอภิปรัชญาธรรมชาตินิยม
     
 

    -  เพิ่มเติมซิมโปเซียม ความรักของเพลโต้

     
 

    -  เพิ่มเติมอภิปรัชญาว่าด้วยรัก ตอน รักไร้บัลลังก์

     
 

    -  เพิ่มเติมบทละครเวทีเรื่อง "โดมผู้จองหอง"

หมู่ ๒

หมู่ ๑๗๐

    -  เพิ่มเติมเรื่อง "พัฒนาการแห่งรักในพระพุทธศาสนา"  
  *** อ่านเพิ่มเติมหนังสือปรัชญาที่ว่าด้วยความรัก  
 
๔. ปัญหาที่ให้ทำในห้องเรียนและเนื้อหาย่อที่สอนแต่ละครั้ง
 

จันทร์ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เกริ่นนำภาพรวม ยังไม่ได้เข้าเนื้อหาที่จะใช้สอบ

๑. สั่งส่งประวัติครั่งที่ ๑

 
ศุกร์ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ สอนบทที่ ๑ ความหมายของปรัชญาฯ

จันทร์ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ของปรัชญากับวิชาการ ฯ

สั่งงานส่งประวัติ วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ห้องสมุดพระพุทธศาสนา ตึกมนุษยศาสตร์ ๑ ชั้น ๕ ห้อง ๕๑๕ เซ็นต์ชื่อก่อนส่งด้วย ทำตามตัวอย่างที่ได้ให้ไว้นี้

ประวัติแป้ง (ประกวดนางงามปรัชญา)

ศุกร์ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ บทที่ ๓ ขอบเขตและปัญหาปรัชญา    

จันทร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑บทที่ ๔ อภิปรัชญา จิตนิยม

 

 
  *** หยุดเกษตรแฟร์*** ศุกร์ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑***        
  *** หยุดเกษตรแฟร์*** จันทร์ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑***        
  *** หยุดเกษตรแฟร์*** ศุกร์ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑***        
จันทร์ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บทที่ ๔ อภิปรัชญา วัตถุนิยม
   

ศุกร์ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖บทที่ ๔ อภิปรัชญา ทวินิยม

จันทร์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เปรียบเทียบรักในซิมโปเซียมกับพระพุทธศาสนา

 ปัญหา A ๔ ซิมโปเซียม  

แจกใบงาน เอสี่ ซิมโปเซี่ยม ใบที่ ๒

   

ศุกร์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัญหา A ๔ รักใน ๓ มิติ (ส่งเมื่อเรียนจบ)

*** ครึ่งเอสี่และเอสี่ส่งเมื่อเรียนจบ ***

๓. ใบที่ ๓ เอสี่ รักในสามมิติ

 
๑๐

จันทร์ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ญาณวิทยา

 
  ประเมินการสอนครั้งที่ ๑ จันทร์ ๑๙ - ศุกร์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นิสิตที่ไม่ประเมินจะถูกตัด ๒ คะแนน นอกจากนั้น จะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ ***        
  จันทร์ ๒๖ กุมภาพันธ์ และ ศุกร์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ หยุดสอบกลางภาค        
๑๑

ศุกร์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อบประมวลความรู้ บทที่ ๑

แจกใบงาน เอสี่ ใบที่ ๔ สอบกลางภาค

 
๑๒ จันทร์ 5 มีนาคม ๒๕๖๑ เปิดเขาและเธอให้ชม ทำใบงาน เอสี่ ใบที่ ๕
   
๑๓

ศุกร์ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สั่งให้ไปดู โดมผู้จองหองและให้ส่งต้นชั่วโมงก่อนเรียน ทั้งเอสี่ใบที่ ๖ และใบงานครึ่งเอสี่ใบที่ ๑๓ ที่ให้มารับล่วงหน้าที่ห้องสมุดพระพุทธศาสนา

- เฉลยอภิปรัชญาจะรับใครดีเมื่อขับรถไปเจอคน ๓ คน

- เตรียมการโต้วาที (แจกใบเอสี่ล่วงหน้าเอสี่ใบที่ ๗ ใบสุดท้าย พร้อมทั้งแจกใบงานครึ่งเอสี่ใบที่ ๑๔ ล่วงหน้า)

       
๑๔

จันทร์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โต้วาที "มนุษย์แสนดีเลิศประเสริฐศรี" คณะสังคมศาสตร์และคณะประมง

- คณะประมงเป็นฝ่ายเสนอ

- คณะสังคมศาสตร์เป็นฝ่ายค้าน

 

   
๑๕

ศุกร์ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สอน จริยศาสตร์ คติสุขารมณ์ ครั้งที่ ๑ จบคติสุขารมณ์ จบ

   
๑๖

จันทร์ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สอนจริยศาสตร์ คติอสุขารมณ์ ครั้งที่ ๑ จบ

ถาม ปัญหาผีเสื้อยักษ์

 
๑๗

ศุกร์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สอนจบ สัมพัทธนิยมและสัมบูรณนิยม เฉลยปัญหาผีเสื้อยักษ์

ส่งภายใน ๑๖.๓๐ น. หน้าห้องอาจารย์

แจกใบงานครั้งที่ ๑๗ - ๒๒ ครั้งสุดท้าย (ให้ตรวจสอบงานของแต่ละคน)

   
๑๘

จันทร์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดภารกิจสอบสัมภาษณ์อาจารย์ในภาควิชาฯ ให้นิสิตเรียนด้วยาการทำงานเขียนเรียงความในห้องเรียนใส่กระดาษมีเส้น A4

*** พิเศษ เขียนเรียงความ***

"วิชาปรัชญาและอาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัยกับข้าพเจ้า"

กำหนดส่ง ในห้องเรียน

(คำถามครึ่งเอสี่ เพิ่มเติมเป็นพิเศษ ส่งพร้อมเรียงความ)

   
๑๙

ศุกร์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ประโยชน์นิยมและแนวคิดของค้านท์

งานครั้งที่ ๑๙ - ๒๒ ให้ส่งวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

   
๒๐

- จันทร์ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ พุทธจริยศาสตร์/สรุปก่อนสอบ ครั้งที่ ๑

(บทสุดท้าย การนำปรัชญาไปใช้ในชีวิตจริง สอนหลังจากสอบเสร็จแล้ว ศุกร์ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑)

นิสิตส่งใบงานที่เหลือ ๑๙ - ๒๒

   
  *** ศุกร์ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ หยุดวันจักรี***        
๒๑ จันทร์ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปก่อนสอบ ครั้งที่ ๒ /แจกใบประเมินจากศูนย์บูรณาการ      
๒๒

ศุกร์ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ สอบในห้องเรียน

 
 
๒๓ จันทร์ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ตรวจคะแนนความถูกต้อง        
๒๔ ศุกร์ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ        
๒๕ จันทร์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ สัมภาษณ์ที่ ๑ - ๓        
๒๖ ศุกร์ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิธีปิดและมอบรางวัลคนที่สอบได้คะแนนอันดับที่ ๑        
 
จบตารางเรียน ๒/๒๕๖๐
       
 

เรียนตามปกติ (ละครพ่อมอบมรดกให้ลูก )

เตรียมพร้อมโต้วาที ดูวีดิโอธรรมชาติมนุษย์

   
           
๑๕

ชม เขาและเธอ "แป้งโชว์" ปัญหา A ๔

๕. ครั่งที่ ๕ เขาและเธอ

   
๑๖

โดมผู้จองหอง เปรียบเทียบ ๒ หมู่ ปัญหา A ๔

๖. ครั้งที่ ๖ โดมผู้จองหอง

 
๑๗

โต้วาที "มนุษย์แสนดีเลิศประเสริฐศรี" ปัญหา A ๔

๗. ครั้งที่ ๗ โต้วาที มนุษย์แสนดีเลิศประเสริฐศรี

 
๑๘

อาจารย์ติดประชุมให้นิสิตทำงานด้วยการเขียนเรียงความ

ครั้งที่ ๘ *** พิเศษ เขียนเรียงความการบ้าน***

"วิชาปรัชญาและอาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัยกับข้าพเจ้า"

กำหนดส่ง ในห้องเรียน

   
๑๙

สอน จริยศาสตร์ คติสุขารมณ์ ครั้งที่ ๑

จบคติอสุขารมณ์ จบ

 
๒๐

สอนจริยศาสตร์ คติอสุขารมณ์ ครั้งที่ ๑ จบ

ถาม ปัญหาผีเสื้อยักษ์ ให้ส่งในห้องเรียน

แจกใบงานครั้งที่ ๒๐ - ๒๖ ครั้งสุดท้าย (ให้ตรวจสอบงานของแต่ละคน)

 
๒๑

สอนจบ สัมพัทธนิยมและสัมบูรณนิยม เฉลยปัญหาผีเสื้อยักษ์

นิสิตส่งใบงานที่เหลือ ๒๑ -๒๖

   
๒๒

ประโยชน์นิยมและแนวคิดของค้านท์

   
๒๓ พุทธจริยศาสตร์/ บทสุดท้าย การนำปรัชญาไปใช้ในชีวิตจริง
   
 

*** พฤหัสบดี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ หยุดราชการวันถวายพระเพลิง***

 

       
๒๔ สรุปก่อนสอบ ครั้งที่ ๑      
๒๕

สรุปเตรียมสอบ ครั้ง ๒ /แจกใบประเมินจากศูนย์บูรณาการ

 
 
  *** วันสอบ อาทิตย์ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ ศร. ๓ -        
๒๖ ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน ครั้งที่ ๑        
๒๗ ตรวจสอบความถูกต้องคะแนนและทวนผลสัมฤทธิ์ ครั้ง ๒        
๒๘ ตรวจสอบความถูกต้องคะแนนและทวนผลสัมฤทธิ์ ครั้ง ๓        
๒๙ พิธีปิดและมอบรางวัลคนที่ได้ที่ ๑        
  *** ประเมินการสอนครั้งที่ ๒ นิสิตที่ไม่ประเมินจะถูกตัด ๒ คะแนน ***        
  โดมผู้จองหอง เปิดหมู่ ๑๔๐ (รัฐศาสตร์ภาคพิเศษ) เพื่อให้เปรียบเทียบกับการแสดงของหมู่ ๒ ปัญหา A ๔ และครึ่ง A ๔      
  เกมส์โชว ์เพลงวันพ่อ สรุปแนวข้อสอบ      
  วันพ่อ งาน A ๔ วันพ่อ ลำนำเพลงพ่อเกมส์โชว์แฟนพันธ์แท้ "พ่อ่"  
  เพาเวอร์พ้อยท์โต้วาที
 
 
บทเรียนย้อนหลัง
หมู่ ๒
เกริ่นนำ ปฐมบทแห่งปรัชญา (ยังไม่เข้าเนื้อหาในเอกสาร)
     
บทที่ ๑ ความหมายของปรัชญาในทางตะวันออกและทางตะวันตก
 
 บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ของปรัชญากับวิชาการแขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
 

 บทที่ ๓ ขอบเขตและปัญหาปรัชญา : อภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์
 
 


บทที่ ๔ อภิปรัชญา : จิตนิยม

 
 

บทที่ ๔ อภิปรัชญา : สสารนิยม
 

 


บทที่ ๔ อภิปรัชญา : ทวินิยม


 

"ซิมโปเซียม : รักคืออะไรและรักในพระพุทธศาสนา"
 
 

อภิปรายเรื่อง "รักใน ๓ มิติ"กรอบคำถามเรื่องความรัก ๘ ข้อ
 
๑๐
*** คำสั่งเสียจากพ่อ ละครพ่อสอนลูกสาว ๓ คนก่อนตาย *** สรุปการนำอภิปรัชญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ละครพ่อมอบมรดกให้ลูกก่อนตาย
 
๑๑

บทที่ ๕ ญาณวิทยา เริ่มสอนและจบเรื่องญาณวิทยา

 
๑๒

สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ ๑

 
๑๓

เตรียมความพร้อมโต้วาที ชมวีดีโอ


 
๑๔

 

ความสัมพันธ์อาจารย์และศิษย์ "เขาและเธอ" ( แป้งโชว์)

  ไม่มี  
๑๕

 

โต้วาที ญัตติ "มนุษย์แสนดีเลิศประเสริฐศรี"

   
 
๑๖

บทที่ ๖ จริยศาสตร์ : คติสุขารมณ์
   
 
๑๗

บทที่ ๖ จริยศาสตร์ : คติอสุขารมณ์
   
 
๑๘

ละครเวที "โดมผู้จองหอง"
   
๑๙

บทที่ ๖ จริยศาสตร์ : มาตรการตัดสินศีลธรรม (สัมพัทธนิยมและสัมบูรณนิยม)
   
 
๒๐

บทที่ ๖ จริยศาสตร์ : มาตรการตัดสินศีลธรรม (ประโยชน์นิยมและลัทธิค้านท์ข้อบกพร่อง)
 

 

๒๑

บทที่ ๖ จริยศาสตร์ : พุทธจริยศาสตร์
   
 
๒๒

 บทที่ ๗ การนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและสังคม
   
๒๓

สรุปติวเข้ม ครั้งที่ ๑
       
๒๔
สรุปติวเข้ม ครั้งที่ ๒        
๒๕
สรุปติวเข้ม ครั้งที่ ๓        
๒๖
สรุปติวเข้ม ครั้งที่ ๔        
  เกมส์แฟนพันธุ์แท้วันแม่      
 
หลักเกณฑ์ในการคิดคะแนนเก็บ ๔๐ คะแนน
     
   
     
     
กำหนดวันสอบไล่ ภาคปลาย ๒๕๕๙
     
 

สอบวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศร. ๓ ห้อง ๔๐๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐

       
           
รูปแบบการเขียนเรียงความ
  สวนที่ ๑ "ฉันคือใคร"
     
  กำหนดส่งวัน        
  ส่วนที่ ๒ "วิชาปรัชญาและอาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัยในทัศนะข้าพเจ้า"
     
  กำหนดส่งวัน
     
 
รูปแบบการจัดเรียงความ
     
 
ตัวอย่าง งานชนะเลิศ
     
  ๑. กาลครั้งหนึ่งในความทรงจำ (วิชาปรัชญาและอาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัยในทัศนะข้าพเจ้า)
     
  ๒. หลักสูตรแห่งชีวิต
     
  ๓. จากเด็กดอยบนภูสูง
     
  ๔. ที่สุดแห่งชีวิต
     
  ๕. อดีตขมขื่นที่แสนหวาน
     
  ๖. จากดินสู่ดาวของ แป้ง วง เพรพพี จี (ฉันคือใคร?)
     
  ๗. อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย และวิชาปรัชญาในทัศนะข้าพเจ้า (แป้ง เพรพพี จี)
     
  - ตัวอย่างประวัติส่วนตัว (แป้ง เพรพพี จี)
     
 
ชมวิดิโอย้อนหลัง
     
  ๑. ละครเวทีเรื่อง "หัวใจพ่อที่แหลกสลาย" คลิก      
  ๒. ซิมโปเซียม + รักในพระพุทธศาสนา      
  ๓. การอภิปรายเรื่อง " รักใน ๓ มิติ "      
  ๔. การโต้วาทีเรื่อง " มนุษย์แสนดีเลิศประเสริฐศรี "      
  ๕. ละครเวทีเรื่อง " โดมผู้จองหอง " ภาค ๑ หมู่ ๒      
  ๕.๑ ละครเวทีเรื่อง " โดมผู้จองหอง " ภาค ๒/๒๕๕๔ หมู่ ๒ Version New !! คลิก      
  ๕.๒ ละครเวทีเรื่อง " โดมผู้จองหอง " ภาค ๒/๒๕๕๔ หมู่ ๑๗๐ Version New !! คลิก      
  ๖. เกมโชว์        
  ๗. ความสัมพันธ์อาจารย์กับศิษย์ คลิก
   
  ๘. เพลง,เนื้อเพลงโรงเรียนของหนู, หน้าที่อาจารย์ที่ดีและศิษย์ที่ดี, คำคมไหว้ครู คลิก
   
  ๙. MV เพลงประกอบอภิปรัชญาจิตนิยม - กาษานาคา คลิก
   
  ๑๐. MV เพลงประกอบญาณวิทยา - หมอกหรือควัน คลิก
   
  ๑๑. ชมแป้งโชว์ วง Preppy G คลิก      
 
๑๒. ปรัชญาชีวิตผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่
คลิก      
 
ปรัชญาชีวิตและข้อคิดจากคำคม
   
  เชิญตั้งสมาธิและไตร่ตรองปรัชญาชีวิตและข้อคิดจากคำคม        
 
การแต่งกายกับการตีความทางปรัชญา
     
  เมื่อเรียนปรัชญาทุกอย่างรอบตัวเป็นเรื่องน่าขบคิดทั้งหมด        
 

ประกาศที่นิสิตต้องติดตามอ่านตลอดเวลา

     

 

 

 

รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ TA หรือ อาจารย์ หรือ สามารถโพสคำถามเอาไว้ได้ในเฟตบุ๊ค ดวงตาสวรรค