Download เอกสารต่างๆ
เอกสารword
power point
file vdo .rar
 
ประมวลการสอน ภาคต้น ๒๕๕๗
 
 
บทนำ ชี้แจงโครงสร้างการสอนและ ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนา  
 
  บทที่ ๑ ทฤษฎีเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน  
 
  บทที่ ๒ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  
 
 

บทที่ ๓ พุทธเศรษฐศาสตร์

ความเชื่อมโยงคำสอนในพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 
 
  บทที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างคำสอนในพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  
 
  บทที่ ๕ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม  
 
  บทที่ ๖ เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์  
 
  บทสุดท้าย สรุปปรัชญาเศรษฐศาสตร์  
 
  งานเก็บคะแนนท้ายชั่วโมง
ครึ่ง A4
A4
sp
  ๑. ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
  ๒. ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
  ๓. ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
  ๔. ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
  ๕. ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ๖. ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ๗. ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ท ี่๘ กันยายน ๒๕๕๗ บทย่อพ่อผมเป็นมหา
 
  ๘. ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
  ๙. ครั้งที่ ๙ ี่ จันทร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
 
 

*** อังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ พานิสิตไปดูงานที่สวนเฉลิมพระเกียรติ กรมวิชาการเกษตร๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ***

     
  ๑๐. ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ (สรุปดูงาน ๑๐ กลุ่ม ๆ ละ ๕ นาทีโดยหัวหน้า)
 
  ๑๑. ครั้งที่ ๑๑ จันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ๑๒ ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ๑๓ ครั้งที่ ๑๓ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ๑๔ ครั้งที่ ๑๔ วันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
 
  ๑๕ ครั้งที่ ๑๕ วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ชมแป้งโชว์
 
  ๑๖. ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ สูตรสำเร็จชีวิตคู่ "เขาและพวกเธอ"
 
  *** สอบกลางภาค ๑๑ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ***      
  ๑๗. ครั้งที่ ๑๗ วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗    
  ๑๘. ครั้งที่ ๑๘ วันพุธท ี่๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗      
  ๑๙ ครั้งที่ ๑๙ วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗      
  ๒๐ ครั้งที่ ๒๐ วันพุธท ี่๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗      
 

*** นัดเรียนพิเศษ อาทิตย์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศร. ๓ ห้อง ๔๐๑

เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐, ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

     
  ๒๑ ครั้งที่ ๒๑ อาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ชดเชย ๑      
  ๒๒ ครั้งที่ ๒๒ อาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ชดเชย ๒      
  ๒๓ ครั้งที่ ๒๓ อาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ชดเชย ๓      
  ๒๔ ครั้งที่ ๒๔ อาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ชดเชย ๔      
  ๒๕ ครั้งที่ ๒๕ จันทร์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำเสนอรายงานกลุ่มที่ ๑ - ๒
 
  ๒๖ ครั้งที่ ๒๖ พุธ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำเสนอรายงานกลุ่มที่ ๓
 
  ๒๗ ครั้งที่ ๒๗ จันทร์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำเสนอรายงานกลุ่มที่ ๔ - ๕
 
  ๒๘ ครั้งที่ ๒๘ พุธ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำเสนอรายงานกลุ่มที่ ๖
 
  ๒๙ ครั้งที่ ๒๙ จันทร์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำเสนอรายงานกลุ่มที่ ๗ - ๘
 
  ๓๐ ครั้งที่ ๓๐ พุธ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำเสนอรายงานกลุ่มที่ ๙
 
  ๓๑ ครั้งท ี่๓๑ จันทร์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำเสนอรายงานกลุ่มที่ ๑๐/๑/๒
 
  ๓๒ ครั้งที่ ๓๒ พุธ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 24
 
  ๓๓ ครั้งที่ ๓๓ จันทร์ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗      
  ๓๔ ครั้งที่ ๓๔ พุธ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เรียนวันสุดท้าย)      
  ** นัดเรียนพิเศษเพิ่ม ๔ ครั้ง แยกเป็นเรียน ๒ ครั้ง สอบนอกตาราง ๑ ครั้ง **
 

กำหนดสอบไล่ วันพฤหัสบดี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ศร. ๓ - ๔๐๓ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.

     
 

**** จุลฺลกเสฎฺฐิชาตกํ คนใช้กลายเป็นเศรษฐีเพราะหนูตาย ***

*** สาลิเกทารชาตกํ นกแขกเต้าสอนคน ***

     
  ชมวิดีโอย้อนหลัง
  สูตรสำเร็จชีวิตคู่    
         
  บันไดทอง ๑๓ ขั้นของการเป็นสุดยอดนักพูด
   
  รายชื่อนิสิตนำเสนองาน ๑๐ กลุ่ม
   
 

กลุ่มที่ ๑ ซีนเนอร์

พ่อรวยสอนลูก (เล่ม ๑)

วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นางสาวฐิติมา กนกวิวิวัฒน์พร) เลขที่ ๑๐ คนวิพากษ์

     
 

กลุ่มที่ ๒ ปูนา

หยุดจน

วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นายอดิวิทย์ แย้มมณีชัย) เลขที่ ๑ คนวิพากษ์

     
 

กลุ่มที่ ๓ โจโจ้

เฒ่าแก่น้อย "ต๊อบ"

วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นายวิโรจน์ กิตติจันทร์เมธี) เลขที่ ๒๘ คนวิพากษ์

     
 

กลุ่มที่ ๔ ไมค์

ทักษิณ ชินวัตร : ตาดูดาว เท้าติดดิน

วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นายประภวิษณุ์ บำเพ็ญสิน) เลขที่ ๑๙ คนวิพากษ์

     
 

กลุ่มที่ ๕ ออมมี่

เซเว่น อีเลเว่น : หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา

วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นายธนไท หงิมห่วง) เลขที่ ๔๖ คนวิพากษ์

     
 

กลุ่มที่ ๖ ไทมี่

การทำนา : อาชีพที่เลี้ยงคนทั้งโลก

์วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นายคณภัทร ชัชวาลย์) เลขที่ ๓๗ คนวิพากษ์

     
 

กลุ่มที่ ๗ ดิสนี่ย์

ธนาคารกสิกรไทย : บริการทุกระดับประทับใจ

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นางสาวแพรวสิริ จงพิพัฒน์วณิชย์) เลขที่ ๖๕ คนวิพากษ์

     
 

กลุ่มที่ ๘ แพรวนี่

บัตรเครดิต : สะดวกสบายหรือหายนะ

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นายปฎิพัทธ์ ภักตรผ่อง) เลขที่ ๕๕ คนวิพากษ์

     
 

กลุ่มที่ ๙ กันนี่

ธนาคารพระ : พระสุบิน ปณีโต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไผ่ล้อม จ.ตราด ผู้ใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาบริหารจนมีเงินกองทุนเป็นพันล้าน

วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นายสุภโชค สมุทรน้อย) เลขที่ ๘๒ คนวิพากษ์

     
 

กลุ่มที่ ๑๐ เจมส์

สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มิตรที่แท้จริง

วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นายวัศพล เธียรเล็ก) เลขที่ ๗๓ คนวิพากษ์

กลุ่มที่ ๑ และ ๒ นำเสนอแก้ตัวใหม่และทำเอกสารแจกเพื่อน ที่ผ่านมาให้ตก