Download เอกสารต่างๆ
เอกสารword
power point
file vdo .rar
 
ประมวลการสอน ภาคปลาย ๒๕๕๗ หมู่ ๓๑๕
(2543 หมู่ 200) 
 
๑. ศาสนาคืออะไร
 
 
 
      - ความจำเป็นในการนับถือศาสนา    
 
  ๒. องค์ประกอบของศาสนา      
  ๓. บ่อเกิดของศาสนา      
     - ทฤษฎีทางมนุษยวิทยา, ทฤษฎีทางจิตวิทยา, ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
 
  ๔. วิวัฒนาการทางศาสนา
   
  ๕. ประเภทของศาสนา      
     - ศาสนาที่ยังมีชีวิต, ศาสนาที่ตายแล้ว, ศาสนาสากล, ศาสนาประจำชาติ
 
  ๖. ระบบศีลธรรมและความเชื่อในศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่  
 
 
     - ศาสนาฮินดู
 
     - ศาสนาเชน
 
     - ศาสนาพุทธ
 
     - ศาสนาซิกข์
 
     - ศาสนาโซโรอัสเตอร์
 
     - ศาสนายิว
 
     - ศาสนาคริสต์
 
     - ศาสนาอิสลาม
 
     - ศาสนาเต๋า
 
     - ศาสนาขงจื้อ
 
     - ศาสนาชินโต
 
     - ศาสนาบาไฮ
 
  ๗. บทบาทและความสำคัญของศาสนาต่อชีวิตและสังคมของมนุษย์  
 
 
     - ศาสนากับชีวิตและจุดมุ่งหมาย      
     - ศาสนากับความเชื่อและการดำเนินชีวิต      
     - ความเชื่อต่างๆ กับชีวิตและสังคมไทย      
     - ศาสนากับการพัฒนาสุขภาพชีวิต, พัฒนาสังคม      
     - ศาสนากับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม      
  ๘. ความเกี่ยวข้องระหว่างศาสนากับศาสตร์อื่นๆ      
  ๙. สรุป      
         
  รายชื่อกลุ่มโครงงาน
   
  เรื่องที่จะสอนในครั้งแรก
   
  งานเก็บคะแนนท้ายชั่วโมง      
  ๑. ครั้งที่ ๑ จันทร์ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
   
  ๒. ครั้งที่ ๒ จันทร์ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
   
  ๓. ครั้งที่ ๓ จันทร์ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
   
  ๔. ครั้งที่ ๔ จันทร์ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
   
  ๕. ครั้งที่ ๕ จันทร์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
   
  ๖. ครั้งที่ ๖ จันทร์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
   
  ๗. ครั้งที่ ๗ จันทร์ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
   
 

* ๒ -๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ประเมินการสอนทั้งอาจารย์และนิสิต *

*** ครั้งที่ ๑ หากไม่ประเมินหัก ๒ คะแนน ***

     
  ๘. ครั้งที่ ๘ จันทร์ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
   
  ๙. ครั้งที่ ๙ จันทร์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
   
  ๑๐. ครั้งที่ ๑๐ จันทร์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
   
  *** หยุดจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ วันจักรี ***      
  **** หยุดจันทร์ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ วันสงกรานต์ ***      
  ๑๑. ครั้งที่ ๑๑ จันทร์ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
   
  ๑๒. ครั้งที่ ๑๒ เสาร์ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ศร. ๓ - ๒๐๑
   
  *** วันจันทร์ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ราชการประกาศหยุด ๑ วัน ***      
  ๑๓. ครั้งที่ ๑๓ อาทิตย์ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ สรุปเตรียมสอบ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ศร. ๓ - ๓๐๔
   
 

๑๔. ครั้งที่ ๑๔ อาทิตย์ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สอบและตรวจข้อสอบ ศร. ๓ - ๓๐๔

   
  *** ๒๗ เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประเมินการสอนของอาจารย์และนิสิต ครั้งที่ ๒ นิสิตที่ไม่ประเมิน จะถูกตัดคะแนน ๒ คะแนน ***      
  ๑๕ ครั้งที่ ๑๕ จันทร์ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ พิธีปิด แจกรางวัลผู้ทำคะแนนสูงสุด ๑ รางวัล      
  *** กำหนดวันสอบไล่ *** อาทิตย์ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ศร. ๓ - ๓๐๔      
         
 
รายงาน ๑๒ กลุ่ม
 
 

กลุ่มที่ ๑ กวินจัง ไสยศาสตร์คืออะไร? (พราหมณ์)

สมาชิกประจำกลุ่ม กวินธิดา, ณัฐพงษ์, นฤภร,สุนัดดา,โสมวรรณ

     
 

กลุ่มที่ ๒ ฐาจัง คำสั่งสอนของศาสดาในแต่ละศาสนา (เชน)

สมาชิกประจำกลุ่ม ขนิษฐา, ศุภาพิชญ์, สุดารัตน์,เอกชัย

     
 

กลุ่มที่ ๓ ฤทธิ์จัง เป้าหมายสูงสุดของแต่ละศาสนา (พุทธ)

สมาชิกประจำกลุ่ม บุญญฤทธิ์, ธนู, สิปปวัฒน์, ภาสวิชญ์

     
 

กลุ่มที่ ๔ ดาจัง โลกนี้และโลกหน้า (ซิกส์)

สมาชิกประจำกลุ่ม นฤพร, นวพรรษ, ปภัสรา, สุชาวดี,สุทธิดา

     
 

กลุ่มที่ ๕ วันจัง ศาสนาสากลมีจริงหรือไม่? (โซโรอัสเตอร์)

สมาชิกประจำกลุ่ม ธนทรัพย์,พิมพ์ชนก, ภัทราพร, สุภาพร

     
 

กลุ่มที่ ๖ มลจัง ลัทธิทรมานตนกับเป้าหมายสูงสุดในชีวิต (ยิว)

สมาชิกประจำกลุ่ม พรพิมล, พัชรวรรณ, สุธีรา, อัจฉรา

     
 

กลุ่มที่ ๗ มุกจัง ศรัทธากับเหตุผล (คริสต์)

สมาชิกประจำกลุ่ม ปภาวี,สมพร, ปุณยนุช, วีรภัทร, วรโชติ, กมลชนก

     
 

กลุ่มที่ ๘ จ๋าจัง บุคลิกของศาสดาแต่ละศาสนา (อิสลาม)

สมาชิกประจำกลุ่ม ธรรมาภรณ์, ณัฏฐากุล, นุจรินทร์, ภัทรานิษฐ์

     
 

กลุ่มที่ ๙ ปรางจัง ทำไมต้องใช้สาวพรหมจารีบูชายัญ (เต๋า)

สมาชิกประจำกลุ่ม วรณิกา, ยศพล, สกุล, อรทัย, นุศรา

     
 

กลุ่มที่ ๑๐ วรรณจัง ทำไมวัยรุ่นเบื่อวัด? (ขงจื๊อ)

สมาชิกประจำกลุ่ม ทิพวรรณ, เกษณีญา,เกศสุดา, พิชญ์สิน

     
 

กลุ่มที่ ๑๑ พรจัง วิวัฒนาการทางศาสนาขั้นสุดท้ายของมนุษยชาติ (ชินโต)

สมาชิกประจำกลุ่ม พนิดา, จรัสพร, ปริยากร

     
  กลุ่มที่ ๑๒ กาญจน์จัง พรหมจรรย์คืออะไร? (บาไฮ)      
  สมาชิกประจำกลุ่ม ปิยะกาญจน์, ธนพล, ณัฐสิทธิ์