Download  เอกสารต่างๆ
หมู่ 1
 
   
 
   
๑. ประมวลการสอน ภาคต้น ๒๕๖๑
        -  หนังสืออ่านประกอบคำบรรยาย
 
        -  กฏเหล็กสำหรับวิชาพุทธจริยธรรม
 
    -  การทำหน้าที่ของนักวิพากษ์องค์เทศน์
 
    - เกณฑ์การให้คะแนนองค์เทศน์
    - หลักการวิพากษ์และบันไดทองนักพูดผู้เป็นผู้นำ ๑๓ ขั้น
    ๒. เอกสารประกอบการบรรยาย (ฉบับรวม)
 
          ๑. อริยสัจ ๔, หน้าที่ในอริยสัจและปฎิจจสมุปบาท
 
          ๒. เป้าหมายของชีวิต ๓ ขั้น เน้นนิพพาน
 
          ๓. การเกิดและการตายกำเนิด ๔ และภูมิ ๓๑
 
          ๔. หลักปฏิบัติของชาวพุทธแท้
 
          ๕. บัญชี บุญ-บาป กุศลและอกุศลกรรมบถ
 
          ๖. บุญ ๑๐
 
          ๗. อุปมาไตรสิกขา
 
          ๘. การสงเคราะห์อริยมรรคเข้าในไตรสิกขา
 
          ๙. อานิสงส์เมตตา
 
          ๑๐. แบ่งกรรมฐาน ๔๐ ลงในจริต ๖
 
          ๑๑. กสิณ ๑๐
 
          ๑๒. อสุภะ ๑๐
 
          ๑๓. อานุภาพกรรมฐาน ๔๐
 
          ๑๔. ระดับความสุข ๑๐ ขั้น
 
          ๑๕. นิวรณ์ ๕ กับคู่ปรับคือปฐมฌาน
 
          ๑๖. การสำรวมอินทรีย์
 
          ๑๗. อานาปานัสสติสูตร และ สติปัฎฐานสูตร
 
          ๑๘. โสพสญาณ
 
          ๑๙. ไตรลักษณ์
 
          ๒๐. อริยบุคคล
 
             ๒๐.๑ อริยบุคคล ๔
 
                ๒๐.๒ อริยบุคคลกับไตรสิกขา
 
                ๒๐.๓ อริยบุคคลกับการละสังโยชน์
 
                ๒๐.๔ อริยบุคคลกับการเสพความสุข ๓ ประการ
 
     
 
 
   
กำหนดสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๐
   
   
.
 
    ๔.ตัวอย่างรายงานยอดเยี่ยม (เนื้อหาวิปัสสนาแต่ละครั้ง)
 
 
 
 
 
การสอนในแต่ละครั้ง
หมู่ 1
 
พุธ ๘ ส.ค.๖๑ อริยสัจ, หน้าที่ในอริยสัจ,ปฏิจจสมุปบาท
 
 

พุธ ๑๕ ส.ค.๖๑ เป้าหมายชีวิต ๓ ขั้น เน้นนิพพาน

   
 

พุธ ๒๒ ส.ค.๖๑ ไหว้ครูขึ้นกรรมฐาน เปิดมหาศาสดาที่โลกลืมไม่ได้

   
 
พุธ ๒๙ ส.ค.๖๑ กำเนิด ๔, ภูมิ ๓๑, หลักปฎิบัติชาวพุทธที่แท้, อุปมาไตรสิกขาบัญชีบุญบาปกุศลและอกุศล ๑๐,บุญ ๑๐,ไตรลักษณ์
 
 

พุธ ๕ ก.ย.๖๑ การสงเคราะห์อริยมรรคเข้าในไตรสิกขา, อานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ,

   
 

พุธ ๑๒ ก.ย.๖๑ แบ่งกรรมฐาน ๔๐ ลงในจริต ๖, กสิณ ๑๐, อสุภะ ๑๐

 
   

* ประเมินการสอนอาจารย์ *** ครั้งที่ ๑ จ.๑๗ - ศ.๒๑ ก.ย. ๖๑ มิฉะนั้น จะไม่สามารถ ดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปได้

นิสิตไม่ประเมินตัด ๒ คะแนน

   
 

พุธ ๑๙ ก.ย. ๖๑ อานุภาพกรรมฐาน ๔๐, ระดับความสุข ๑๐ ขั้น, นิวรณ์ ๕ กับคู่ปรับคือปฐมฌาน, การสำรวมอินทรีย, ไตรลักษณ์

   
   

หยุดสอบกลางภาคเสาร์ ๒๒ กันยายน - อาทิตย์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

   
 

พุธ ๒๖ ก.ย. ๖๑ (หยุดสอบกลางภาค)

 
 
พุธ ๓ ต.ค ๖๑ เทศน์ปุจฉาวิสัชนา การเรียนมีนิสิตเป็นศูนย์กลาง

ฝ่ายหญิง "อานาปานัสสติและสติปัฏฐานสูตร"

 

พุธ ๑๐ ต.ค. ๖๑ เทศน์ปุจฉาวิสัชนา การเรียนมีนิสิตเป็นศูนย์กลาง

ฝ่ายชาย "โสฬสญาณ ๑๖ ขั้นบันไดทองแห่งการบรรลุธรรม"

   

* หยุดวันซ้อมใหญ่และพระราชทานปริญญาบัตร***

จ. ๑๕ -พฤ.๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

   
 
๑๐
พุธ ๓๑ ต.ค .๖๑ ชม คอนเสิร์ตพระเวสสันดรและเวสสันดรชาดก
 
๑๑

พุธ ๗ พ.ย..๖๑ ตรวจสอบงานที่ส่งทั้งหมด สรุปเตรียมสอบ ครั้ง

   
 
๑๒
พุธ ๑๔ พ.ย.๖๑ สรุปเตรียมสอบ ครั้ง    
 
๑๓
พุธ ๒๑ พ.ย ๖๑ สอบในห้องเรียนและตรวจคะแนน    
 
๑๔

พุธ ๒๘ พ.ย ๖๑ พิธีปิดมอบรางวัลให้ผู้สอบไล่ได้อันดับ ๑ สัมภาษณ์ผู้เรียน***,

*** ทำพิธีขอขมาอาจารย์และรับฟังปัจฉิมโอวาท ***

ปฎิบัติธรรมเก็บคะแนน ๒๙ - ๓๐

   
   

* ประเมินการสอนอาจารย์ *** ครั้งที่ ๒ จ.๓ - อา.๙ ธ.ค.. ๖๑ มิฉะนั้น จะไม่สามารถ ดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปได้

นิสิตไม่ประเมินตัด ๒ คะแนน

   
 
๑๕

อาจหาเวลา ชดเชย *

   
  ******

สอบนอกตาราง

น.

 

   
 
๑๕
พุธ

พิธีปิดมอบรางวัลให้ผู้สอบไล่ได้อันดับ ๑ สัมภาษณ์ผู้เรียน***,

*** ทำพิธีขอขมาอาจารย์และรับฟังปัจฉิมโอวาท ***

ปฎิบัติธรรมเก็บคะแนน ๒๙ - ๓๐

   
         
   
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่สอนแต่ละครั้ง
หมู่ 1
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๒
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๓
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๔
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๕
 
 

- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๖
(อานิสงส์เดินจงกรม ๕ ประการ)

 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๗
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๘
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๙
 
 
๑๐
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๐
 
๑๑
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๑
 
๑๒
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๒
 
 
๑๓
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๓
 
 
๑๔
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๔
 
 
๑๕
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๕
 
         
   
ปัญหาธรรมะที่นิสิตถามในห้องเรียน
หมู่ 1
 
พุธ ๑๐ ม.ค.๖๑
 

พุธ ๑๗ ม.ค.๖๑

 
 
พุธ ๒๔ ม.ค.๖๑
 

พุธ ๗ ก.พ.๖๑

 
 

พุธ ๑๔ ก.พ.๖๑

 
 

พุธ ๒๑ ก.พ.๖๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐
 
 
 
๑๑
 
 
๑๒
 
 
๑๓
 
 
๑๔
 
 
         
 
 
   
บทเรียนย้อนหลัง
หมู่ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
๑๐
 
 
 
๑๑
 
 
๑๒
 
 
 
๑๓
     
 
๑๔
     
 
๑๕
     
 
     
   
กำหนดวันสอบ
  ********* วันอาทิตย์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ศร. ๓ - ๔๐๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ *******  
   
รายละเอียดเพิ่มเติมในกระดานข่าวที่นิสิตต้องเข้าไปดู
 
   

มีปัญหาสงสัยสามารถไปโพสปัญหาที่สงสัยเอาไว้ได้ใน ดวงตาสรรค์ ครับ
   
   
รายการ ธรรมะ
 
 
ชมวิดีโอ ทำงานส่งย้อนหลัง  
 
บทสวด ลามะธิเบต  
    ดาวโหลด เสียงปลุก เสียงธรรม เสียงปลง