Download  เอกสารต่างๆ
หมู่ 1
 
   
 
   
๑. ประมวลการสอน ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๐
        -  หนังสืออ่านประกอบคำบรรยาย
 
        -  กฏเหล็กสำหรับวิชาพุทธจริยธรรม
 
    -  การทำหน้าที่ของนักวิพากษ์องค์เทศน์
 
    - เกณฑ์การให้คะแนนองค์เทศน์
    - หลักการวิพากษ์และบันไดทองนักพูดผู้เป็นผู้นำ ๑๓ ขั้น
    ๒. เอกสารประกอบการบรรยาย (ฉบับรวม)
 
          ๑. อริยสัจ ๔, หน้าที่ในอริยสัจและปฎิจจสมุปบาท
 
          ๒. เป้าหมายของชีวิต ๓ ขั้น เน้นนิพพาน
 
          ๓. การเกิดและการตายกำเนิด ๔ และภูมิ ๓๑
 
          ๔. หลักปฏิบัติของชาวพุทธแท้
 
          ๕. บัญชี บุญ-บาป กุศลและอกุศลกรรมบถ
 
          ๖. บุญ ๑๐
 
          ๗. อุปมาไตรสิกขา
 
          ๘. การสงเคราะห์อริยมรรคเข้าในไตรสิกขา
 
          ๙. อานิสงส์เมตตา
 
          ๑๐. แบ่งกรรมฐาน ๔๐ ลงในจริต ๖
 
          ๑๑. กสิณ ๑๐
 
          ๑๒. อสุภะ ๑๐
 
          ๑๓. อานุภาพกรรมฐาน ๔๐
 
          ๑๔. ระดับความสุข ๑๐ ขั้น
 
          ๑๕. นิวรณ์ ๕ กับคู่ปรับคือปฐมฌาน
 
          ๑๖. การสำรวมอินทรีย์
 
          ๑๗. อานาปานัสสติสูตร และ สติปัฎฐานสูตร
 
          ๑๘. โสพสญาณ
 
          ๑๙. ไตรลักษณ์
 
          ๒๐. อริยบุคคล
 
             ๒๐.๑ อริยบุคคล ๔
 
                ๒๐.๒ อริยบุคคลกับไตรสิกขา
 
                ๒๐.๓ อริยบุคคลกับการละสังโยชน์
 
                ๒๐.๔ อริยบุคคลกับการเสพความสุข ๓ ประการ
 
     
 
 
   
กำหนดสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๐
   
   
.
 
    ๔.ตัวอย่างรายงานยอดเยี่ยม (เนื้อหาวิปัสสนาแต่ละครั้ง)
 
 
 
 
 
การสอนในแต่ละครั้ง
หมู่ 1
 
จันทร์ ๑๒ มิ.ย.๖๐ อริยสัจ, หน้าที่ในอริยสัจ,ปฏิจจสมุปบาท
 
 

พุธ ๑๔ มิ.ย.๖๐ เป้าหมายชีวิต ๓ ขั้น เน้นนิพพาน

   
 

พุธ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ ไหว้ครูขึ้นกรรมฐาน , กำเนิด ๔, ภูมิ ๓๑, หลักปฎิบัติชาวพุทธที่แท้, อุปมาไตรสิกขา เปิดมหาศาสดาที่โลกลืมไม่ได้

   
 
จันทร์ ๑๙ มิ.ย. ๖๐ บัญชีบุญบาปกุศลและอกุศล ๑๐,บุญ ๑๐,ไตรลักษณ์
 
 

พุธ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ การสงเคราะห์อริยมรรคเข้าในไตรสิกขา, อานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ,

   
 

ศุกร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ แบ่งกรรมฐาน ๔๐ ลงในจริต ๖, กสิณ ๑๐, อสุภะ ๑๐

 
 

จันทร์ ๒๖ มิ.ย.๖๐ อานุภาพกรรมฐาน ๔๐, ระดับความสุข ๑๐ ขั้น, นิวรณ์ ๕ กับคู่ปรับคือปฐมฌาน, การสำรวมอินทรีย, ไตรลักษณ์

   
 

พุธ ๒๘ มิ.ย. ๖๐ อริยบุคคล (สอนจบเนื้อหาที่สอบ)

 
 

ศุกร์ ๓๐ มิ.ย. ๖๐ สรุปเตรียมสอบ ครั้ง ๑

 
 
๑๐

จันทร์ ๓ ก.ค. ๖๐ เทศน์ปุจฉาวิสัชนา การเรียนมีนิสิตเป็นศูนย์กลาง

ฝ่ายหญิง "อานาปานัสสติและสติปัฏฐานสูตร"

 
๑๑
พุธ ๕ ก.ค. ๖๐ เทศน์ปุจฉาวิสัชนา การเรียนมีนิสิตเป็นศูนย์กลาง

ฝ่ายชาย "โสฬสญาณ ๑๖ ขั้นบันไดทองแห่งการบรรลุธรรม"

 
๑๒

ศุกร์ ๗ ก.ค. ๖๐ สรุปเตรียมสอบ ครั้ง ๒

   
    *** จันทร์ ๑๐ ก.ค.๖๐ หยุดชดเชยอาสาฬหบูชา ***    
 
***
พุธ ๑๒ ก.ค. ๖๐ สอบปลายภาค ในห้องเรียน    
 
๑๓

ศุกร์ ๑๔ ก.ค. ๖๐ คอนเสิร์ตพระเวสสันดร *** ตรวจสอบคะแนน/ ทวนผลสัมฤทธิ์ /ปฎิบัติธรรมเก็บคะแนน ๒๕ - ๒๖

   
 
๑๔
จันทร์ ๑๗ ก.ค.๖๐ *** ตรวจสอบคะแนน/ ทวนผลสัมฤทธิ์ /ปฎิบัติธรรมเก็บคะแนน ๒๗ - ๒๘    
 
๑๕

พุธ ๑๙ ก.ค. ๖๐ ศร. ๓ - ๒๐๒

พิธีปิดมอบรางวัลให้ผู้สอบไล่ได้อันดับ ๑ สัมภาษณ์ผู้เรียน***,

*** ทำพิธีขอขมาอาจารย์และรับฟังปัจฉิมโอวาท ***

ปฎิบัติธรรมเก็บคะแนน ๒๙ - ๓๐

   
   
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่สอนแต่ละครั้ง
หมู่ 1
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๒
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๓
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๔
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๕
 
 

- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๖
(อานิสงส์เดินจงกรม ๕ ประการ)

 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๗
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๘
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๙
 
 
๑๐
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๐
 
๑๑
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๑
 
๑๒
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๒
 
 
๑๓
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๓
 
 
๑๔
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๔
 
 
๑๕
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๕
 
         
   
ปัญหาธรรมะที่นิสิตถามในห้องเรียน
หมู่ 1
 
จันทร์ ๑๒ มิ.ย.๖๐
 

พุธ ๑๔ มิ.ย.๖๐

 
 
ศุกร์ ๑๖ มิ.ย.๖๐
 

จันทร์ ๑๙ มิ.ย.๖๐

 
 

พุธ ๒๑ มิ.ย.๖๐

 
 

ศุกร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐

 

จันทร์ ๒๖ มิ.ย.๖๐

 
 

พุธ ๒๘ มิ.ย.๖๐

 

ศุกร์ ๓๐ มี.ย. ๖๐

 
 
๑๐

พุธ ๕ เม.ย ๖๐

 
 
๑๑
พุธ ๑๒ เม.ย ๖๐
 
๑๒
พุธ ๑๙ เม.ย ๖๐
 
๑๓
พุธ ๒๖ เม.ย ๖๐
 
๑๔
พุธ ๓ พ.ค ๖๐
 
         
 
 
   
บทเรียนย้อนหลัง
หมู่ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
๑๐
 
 
 
๑๑
 
 
๑๒
 
 
 
๑๓
     
 
๑๔
     
 
๑๕
     
 
     
   
กำหนดวันสอบ
  ********* วันอาทิตย์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ศร. ๓ - ๔๐๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ *******  
   
รายละเอียดเพิ่มเติมในกระดานข่าวที่นิสิตต้องเข้าไปดู
 
   

มีปัญหาสงสัยสามารถไปโพสปัญหาที่สงสัยเอาไว้ได้ใน ดวงตาสรรค์ ครับ
   
   
รายการ ธรรมะ
 
 
ชมวิดีโอ ทำงานส่งย้อนหลัง  
 
บทสวด ลามะธิเบต  
    ดาวโหลด เสียงปลุก เสียงธรรม เสียงปลง