Download  เอกสารต่างๆ
หมู่ 1
 
   
 
   
๑. ประมวลการสอน ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๐
        -  หนังสืออ่านประกอบคำบรรยาย
 
        -  กฏเหล็กสำหรับวิชาพุทธจริยธรรม
 
    -  การทำหน้าที่ของนักวิพากษ์องค์เทศน์
 
    - เกณฑ์การให้คะแนนองค์เทศน์
    - หลักการวิพากษ์และบันไดทองนักพูดผู้เป็นผู้นำ ๑๓ ขั้น
    ๒. เอกสารประกอบการบรรยาย (ฉบับรวม)
 
          ๑. อริยสัจ ๔, หน้าที่ในอริยสัจและปฎิจจสมุปบาท
 
          ๒. เป้าหมายของชีวิต ๓ ขั้น เน้นนิพพาน
 
          ๓. การเกิดและการตายกำเนิด ๔ และภูมิ ๓๑
 
          ๔. หลักปฏิบัติของชาวพุทธแท้
 
          ๕. บัญชี บุญ-บาป กุศลและอกุศลกรรมบถ
 
          ๖. บุญ ๑๐
 
          ๗. อุปมาไตรสิกขา
 
          ๘. การสงเคราะห์อริยมรรคเข้าในไตรสิกขา
 
          ๙. อานิสงส์เมตตา
 
          ๑๐. แบ่งกรรมฐาน ๔๐ ลงในจริต ๖
 
          ๑๑. กสิณ ๑๐
 
          ๑๒. อสุภะ ๑๐
 
          ๑๓. อานุภาพกรรมฐาน ๔๐
 
          ๑๔. ระดับความสุข ๑๐ ขั้น
 
          ๑๕. นิวรณ์ ๕ กับคู่ปรับคือปฐมฌาน
 
          ๑๖. การสำรวมอินทรีย์
 
          ๑๗. อานาปานัสสติสูตร และ สติปัฎฐานสูตร
 
          ๑๘. โสพสญาณ
 
          ๑๙. ไตรลักษณ์
 
          ๒๐. อริยบุคคล
 
             ๒๐.๑ อริยบุคคล ๔
 
                ๒๐.๒ อริยบุคคลกับไตรสิกขา
 
                ๒๐.๓ อริยบุคคลกับการละสังโยชน์
 
                ๒๐.๔ อริยบุคคลกับการเสพความสุข ๓ ประการ
 
     
 
 
   
กำหนดสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๐
   
   
.
 
    ๔.ตัวอย่างรายงานยอดเยี่ยม (เนื้อหาวิปัสสนาแต่ละครั้ง)
 
 
 
 
 
การสอนในแต่ละครั้ง
หมู่ 1
 
พุธ ๒ ส.ค..๖๐ อริยสัจ, หน้าที่ในอริยสัจ,ปฏิจจสมุปบาท
 
 

พุธ ๙ ส.ค..๖๐ เป้าหมายชีวิต ๓ ขั้น เน้นนิพพาน

   
 

พุธ ๑๖ ส.ค..๖๐ ไหว้ครูขึ้นกรรมฐาน , กำเนิด ๔, ภูมิ ๓๑, หลักปฎิบัติชาวพุทธที่แท้, อุปมาไตรสิกขา เปิดมหาศาสดาที่โลกลืมไม่ได้

   
 
พุธ ๒๓ ส.ค..๖๐ บัญชีบุญบาปกุศลและอกุศล ๑๐,บุญ ๑๐,ไตรลักษณ์
 
 

พุธ ๓๐ ส.ค..๖๐ การสงเคราะห์อริยมรรคเข้าในไตรสิกขา, อานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ,

   
 

พุธ ๖ ก.ย.๖๐ แบ่งกรรมฐาน ๔๐ ลงในจริต ๖, กสิณ ๑๐, อสุภะ ๑๐

 
   

* ประเมินการสอนอาจารย์ *** ครั้งที่ ๑

จันทร์ ๑๑ กันยายน - ศุกร์ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

นิสิตไม่ประเมินตัด ๒ คะแนน

   
 

พุธ ๑๓ ก.ย.๖๐ อานุภาพกรรมฐาน ๔๐, ระดับความสุข ๑๐ ขั้น, นิวรณ์ ๕ กับคู่ปรับคือปฐมฌาน, การสำรวมอินทรีย, ไตรลักษณ์

   
   

สอบกลางภาค ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

   
 

พุธ ๒๗ ก.ย.๖๐ อริยบุคคล (สอนจบเนื้อหาที่สอบ)

 
 
พุธ ๔ ต.ค. ๖๐ เทศน์ปุจฉาวิสัชนา การเรียนมีนิสิตเป็นศูนย์กลาง

ฝ่ายหญิง "อานาปานัสสติและสติปัฏฐานสูตร"

 
๑๐

พุธ ๑๑ ต.ค. ๖๐ เทศน์ปุจฉาวิสัชนา การเรียนมีนิสิตเป็นศูนย์กลาง

ฝ่ายชาย "โสฬสญาณ ๑๖ ขั้นบันไดทองแห่งการบรรลุธรรม"

 
๑๑
พุธ ๑๘ ต.ค.๖๐ ชม คอนเสิร์ตพระเวสสันดรและเวสสันดรชาดก
 
๑๒

พุธ ๒๕ ต.ค.๖๐ ชมพ่อผมเป็นมหา

   
 
๑๓
พุธ ๑ พ.ย.๖๐ สรุปเตรียมสอบ ครั้ง    
 
๑๔
พุธ ๘ พ.ย.๖๐ สรุปเตรียมสอบ ครั้ง ๒    
  ******

สอบนอกตาราง

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ศร. ๓ -

   
   
จันทร์ ๑๓ - ศุกร์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซ้อมใหญ่รับปริญญา
   
   

จันทร์ ๒๐ -ศุกร์ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๐ งานรับพระราชทานปริญญาบัตร

   
 
๑๕
พุธ ๒๙ พ.ย.๖๐

พิธีปิดมอบรางวัลให้ผู้สอบไล่ได้อันดับ ๑ สัมภาษณ์ผู้เรียน***,

*** ทำพิธีขอขมาอาจารย์และรับฟังปัจฉิมโอวาท ***

ปฎิบัติธรรมเก็บคะแนน ๒๙ - ๓๐

   
         
   
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่สอนแต่ละครั้ง
หมู่ 1
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๒
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๓
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๔
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๕
 
 

- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๖
(อานิสงส์เดินจงกรม ๕ ประการ)

 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๗
 
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๘
 
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๙
 
 
๑๐
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๐
 
๑๑
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๑
 
๑๒
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๒
 
 
๑๓
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๓
 
 
๑๔
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๔
 
 
๑๕
- สมถะและวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๕
 
         
   
ปัญหาธรรมะที่นิสิตถามในห้องเรียน
หมู่ 1
 
จันทร์ ๑๒ มิ.ย.๖๐
 

พุธ ๑๔ มิ.ย.๖๐

 
 
ศุกร์ ๑๖ มิ.ย.๖๐
 

จันทร์ ๑๙ มิ.ย.๖๐

 
 

พุธ ๒๑ มิ.ย.๖๐

 
 

ศุกร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐

 

จันทร์ ๒๖ มิ.ย.๖๐

 
 

พุธ ๒๘ มิ.ย.๖๐

 

ศุกร์ ๓๐ มี.ย. ๖๐

 
 
๑๐

พุธ ๕ เม.ย ๖๐

 
 
๑๑
พุธ ๑๒ เม.ย ๖๐
 
๑๒
พุธ ๑๙ เม.ย ๖๐
 
๑๓
พุธ ๒๖ เม.ย ๖๐
 
๑๔
พุธ ๓ พ.ค ๖๐
 
         
 
 
   
บทเรียนย้อนหลัง
หมู่ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
๑๐
 
 
 
๑๑
 
 
๑๒
 
 
 
๑๓
     
 
๑๔
     
 
๑๕
     
 
     
   
กำหนดวันสอบ
  ********* วันอาทิตย์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ศร. ๓ - ๔๐๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ *******  
   
รายละเอียดเพิ่มเติมในกระดานข่าวที่นิสิตต้องเข้าไปดู
 
   

มีปัญหาสงสัยสามารถไปโพสปัญหาที่สงสัยเอาไว้ได้ใน ดวงตาสรรค์ ครับ
   
   
รายการ ธรรมะ
 
 
ชมวิดีโอ ทำงานส่งย้อนหลัง  
 
บทสวด ลามะธิเบต  
    ดาวโหลด เสียงปลุก เสียงธรรม เสียงปลง