Download  เอกสารต่างๆ
หมู่ 1
 
   
๑. ประมวลการสอน
    รายชื่อหัวข้อเรื่องทำพระสูตรเพาเวอร์พ้อยท์คนละ ๑ เรื่อง (เรื่องต้องไม่ซ้ำกัน)
    เอกสารประกอบการสอน (รศ.สุเขาวน์ พลอยชุม)    
    ๒. เอกสารประกอบการบรรยาย (ฉบับรวม)
 
    ๑. กำเนิดพระพุทธศาสนา  
          ๑.๑ พุทธประวิติ  
          ๑.๒ วิธีการของพระพุทธเจ้า  
    ๒. การแผ่ขยายของพระพุทธศาสนา    
    ๓. ลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
    ๔.คำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาท    
          ๔.๑ ขันธ์ ๕    
          ๔.๑ อริยสัจจ์ ๔  
          ๔.๑ ไตรลักษณ์  
          ๔.๑ ปฏิจจสมุปบาท    
    ๕.พัฒนาการของพระพุทธศาสนาเถรวาท    
    ๖.ความสัมพันธ์ระหว่างพรพุทธศาสนาเถรวาทกับชีวิต วิทยาศาสตร์และสังคม    
         
         
    แนวทางการสอบ ๖ กลุ่ม ๑๒๐ ข้อ
 
         
    ๑. เรื่องทั่วไป ๒๐ ข้อ (๑- ๒๐)
 
    ๑.๑ ความหมายของพุทธศาสนาเถรวาท
 
    ๑.๒ เส้นทางของพุทธศาสนาจากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
    ๑.๓ ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน
 
    ๑.๔ การทำสังคายนา ๕ ครั้ง
 
         
    ๒. โครงสร้างพระไตรปิฎก ๒๐ ข้อ (๒๑- ๔๐)
 
    ๒.๑ รายละเอียดชื่อคัมภีร์ในพระไตรปิฎก
 
    ๒.๒ คัมภีร์ชั้นรองระดับอรรถกถาและฎีกาลงไป    
   

วิสุทธิมรรค/มิลินทปัญหา/อภิธัมมัตถภาวินี/ธัมมปทัฎฐกถา/ชาตกัฎฐกถา/

พุทธธรรม/พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต)

   
    ๓. ลักษณะคำสอน ๒๐ ข้อ (๔๑- ๖๐)
 
    ๓.๑ มรรคมีองค์ ๘
 
    ๓.๒ ขันธ์ ๕
 
    ๓.๓ ไตรลักษณ์
 
    ๓.๔ ปฏิจจสมุปบาท
 
    ๔. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในโลกนี้ ๒๐ ข้อ (๖๑- ๘๐)
 
    ๔.๑ สิงคาลกสูตร
    ๔.๒ ทิศ ๖ หน้าที่ของคนในสังคม
 
    ๔.๓ กรรมกิเลส ๔
 
    ๔.๔ อบายมุข ๖
 
         
    ๕. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ในโลกหน้า ๒๐ ข้อ (๘๑ - ๑๐๐)  
    ๕.๑ ชีวิตหลังความตายตามหลักพระพุทธศาสนา
    ๕.๒ กรรม ๑๒
    ๕.๒ กำเนิด ๔
    ๕.๔ ภูมิ ๓๑
         
    ๖. ปรมัตถะ ประโยชนสูงสุดคือนิพพาน ๒๐ ข้อ (๑๐๐ - ๑๒๐)
 
    ๖.๑ อริยสัจ ๔
 
    ๖.๒ หน้าที่ในอริยสัจ ๔
 
    ๖.๓ อารมณ์ฌานที่ ๑ - ๘
 
    ๖.๔ โสฬสญาณ การเจริญวิปัสสนา ๑๖ ขั้นเพื่อการบรรลุธรรม
 
    ๖.๕ อริยบุคคล ๔ จำพวก
 
    ๖.๖ อริยบุคคล ๔ จำพวกกับการเจริญไตรสิกขา
 
    ๖.๗ อริยบุคคล ๔ จำพวกกับการละสังโยชน์ ๑๐ ประการ
 
    ๖.๘ ชีวิตแบบอรหันต์ ไร้ตัวตน
 
 
   
เนื้อหาที่สอน ในแต่ละคาบเรียน @* ครั้ง
โครงย่อ
 
 

ศุกร์ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ (พุทธประวัติวิเคราะห์ ตอนที่ ๑ จบ)

๑. จณิสตา นำเสนอ กูฎทันตสูตร

๒. ปวีณา นำเสนอ สิงคาลกสูตร

เป็นการนำเสนอเพื่อให้ดูรูปแบบการนำเสนอที่ถูกต้อง

ปลายฟ้าบันทึกการสอน ครั้งที่ ๑

   
  ****** *** ศุกร์ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ หยุดเกษตรแฟร์ ๑ วัน *** *******  
  ****** *** ศุกร์ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หยุดเกษตรแฟร์ ๑ วัน *** *******  
   

*** กำหนดวันเรียนชดเชย ๒ ครั้งและวันสอบ***

นิสิตบันทีกการสอน ส่งงานที่ทำการบันทึก

...นำเสนอพระสูตร ครั้งต่อไป เมื่อนำเสนอ ให้ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนนำเสนอ

   
 

ศุกร์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ธรรมวิเคราะห์ ตอนที่ ๒ จบ)

๓. ปภาวรินทร ์นำเสนอ เจโตขีลสูตร

๔. ณัฐชยา นำเสนอ องคุลิมาลสูตร

ปวีณาบันทืกการสอน ครั้งที่ ๒

   
 

ศุกร์ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ (พระสงฆ์วิเคราะห์ ตอนที่ ๓ จบ)

๕. เชษฐรพี นำเสนอ ทีฆนขสูตร

๖. ปลายฟ้า นำเสนอ ปุตตมังสสูตร

จณิสตาบันทึกการสอน ครั้งที่ ๓

 
 

ศุกร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(๒. โครงสร้างพระไตรปิฏกและคัมภีร์อื่น ๆ ออกสอบ ๒๐ ข้อ)

๗. เจนวิทย์ (เฟริส) นำเสนอ ชีวกสูตร

๘. กานต์ระวี (มิ้ว) นำเสนอ ฉันโนวาทสูตร

ฟ้าใส บันทึกการสอน

   
 

ศุกร์ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (๑. เรื่องทั่วไป ออกสอบ ๒๐ ข้อ)

๙. นางสาวขวัญจิรา สมโนชัย (นาว) นำเสนอ อาสังสสูตร

๑๐. นายฐากร วงษ์ธนาวสุ (ริชชี่) นำเสนอ อาชัญญสูตร

มิ้ว บันทึกการสอน

   
 

ศุกร์ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (แบ่งงานให้นิสิตปรับปรุงเพาเวอร์พ้อยท์)

๑๑. ถิรเดช (วิน ) นำเสนอ สักกปัญหสูต

๑๒. ศศิวิมล (นิว) นำเสนอ กุลสูตร

ชัสมา (หยง) บันทึกการสอน

   
 

เสาร์ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ (๓. ลักษณะคำสอน ๒๐ ข้อ )

๑๕. ธนกร (จีน) นำเสนอเรื่อง เวรัญชกสูตร

๑๖. ฟ้าใส (แบม) นำเสนอเรื่อง มธุรสูตร

กวีวรรณ (หมวย) บันทึกการสอน

   
 

เสาร์ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐

(๔. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในโลกนี้ ๒๐ ข้อ)

๑๗. กวีวรรณ (หมวย) วนปัตถสูตร

๑๘. ณรงค์ (บอส) ภยเภรวสูตร

๑๙. ชัสมา (หยง) มหาหัตถิปโทปมสูตร

- เจตน์ อวิชชาสูตร ไม่ผ่าน ถือว่าไม่ได้นำเสนอ

นภสร บันทึกการสอน

   
 

ศุกร์ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ( ๕. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ในโลกหน้า ๒๐ ข้อ)

๒๐. นฤพันธ์ (เนม) เมถุนสูตร

๒๑. ทัศน์วรรณ (อร) อุทกูปมาสูตร

๒๒. นภสร (บีน) อัคคัญญสูตร

ณัฐชยา (จีน่า) บันทึกการสอน

   
 
******

*** จันทร์ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ - ศุกร์ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ประเมินการสอนของอาจารย์และนิสิต ครั้งที่ ๑ นิสิตที่ไม่ประเมิน จะถูกตัดคะแนน ๒ คะแนน ***

   
 

*** หยุดสอบกลางภาค ศุกร์ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐***

   
 
๑๐

ศุกร์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (สอนเรื่องกรรม ๑๒,และ ภูมิ ๓๑)

๒๓. ชวินท์ (แบม) อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร

๒๔. ณัทวุฒิ (โบ๊ท) อุปาติธาวันติสูตร

ศศิวิมล บันทึกการสอน

   
 
๑๑

ศุกร์ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ (สอนเรื่อง อริยสัจ ๔, หน้าที่อริยสัจ ๔,

ฌาน ๑-๔ ยังค้างอยู่ที่อรูปฌาน ๕ - ๘)

๒๕. ยอดพล (ยอด) ธนัญชานัสูตร

๒๖. อัฏฐเศรษฐ์ (ก๊อต) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

๒๗. พงษ์สถิต (ฟลุ๊ค) มหาลิสูตร

ัศน์วรรณ (อร) บันทึกการสอน

**** ส่งงานแก้ไขวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐****

   
  ******* หยุดเทศกาลสงกรานต์ศุกร์ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐    
 
๑๒
ศุกร์ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ สอนเรื่องโสฬสญาณและอริยบุคคล    
 
๑๓
ศุกร์ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐    
  ******* *** จันทร์ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - อาทิตย์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประเมินการสอนของอาจารย์และนิสิต ครั้งที่ ๒ นิสิตที่ไม่ประเมิน จะถูกตัดคะแนน ๒ คะแนน ***    
 
๑๔
ศุกร์ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปเตรียมสอบครั้งสุดท้าย    
  ******* วันสอบไล่ อาทิตย์ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. *****  
 
๑๕

ศุกร์ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันหยุดราชการ วันพืชมงคล

- พิธีมอบรางวัลให้ผู้สอบได้อันดับ ๑ และเป็นการทวนผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา

   
    .(อธิบายอริยสัจ ๔, อริยมรรคมีองค์ ๘)    
   
เรื่องประกาศ
   
    - กำหนดส่งงานเดี่ยวทำเพาเวอร์พ้อยท์ในพระสูตรคนละ ๑ เรื่อง
 
         
   
เอกสารเพาเวอร์พ้อยท์ที่ใช้สอนนิสิตตลอดภาคเรียน
   
 
     
 
     
 
   
 
วันศุกร์ที่ ใช้สอนครั้งแรก  
 
วันศุกร์ที่  
 
วันศุกร์ที่  
 
วันศุกร์ที่  
 
วันศุกร์ที่  
 
วันศุกร์  
 
     
   
บทเรียนย้อนหลัง
หมู่ 1
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
๑๐
     
 
๑๑
     
 
๑๒
     
 
๑๓
     
 
๑๔
     
 
๑๕
     
         
   
รายละเอียดเพิ่มเติมในกระดานข่าวที่นิสิตต้องเข้าไปดู
 
         
   
กำหนดสอบไล่ภาคปลาย ๒๕๕๙
 
         
         
   
รายการ ธรรมะ