Download  เอกสารต่างๆ
 

 

 

 

 
1. ประมวลการสอน ภาคปลาย 2560
   
       
   

 

 

 

 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย

หนังสือ พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม โดย ประเวศ อินทองปาน

     
     บทที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางปรัชญาและศาสนา
 
     บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม    
     บทที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน    
     บทที่ 4 พระพุทธศาสนากับป่าไม้    
     บทที ่5 พระพุทธศาสนากับสัตว์    
     บทที่ 6 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์น้ำ    
     บทที่ 7 ปรัชญาสิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา    
     บทที่ 8 พุทธจริยธรรมกับการอนุรักษและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม    
     บทที่ 9 พระสงฆ์ไทยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
    บทที่ 11 พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อของชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
     บทที่ 12 สรุปและข้อเสนอแนะ    
     รายชื่อกลุ่มนำเสนองาน หมู่      
     รายชื่อกลุ่มนำเสนองาน หมู่      
ปัญหาเก็บคะแนนแต่ละครั้ง
งานครึ่ง A4
ใบ A 4
1

   - ครั้งที่ 1 (เสาร์ 13 มกราคม 2561)

- ใบงาน “ An Inconvenient Truth ”

- บทที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางปรัชญาและศาสนา

2

   - ครั้งที่ 2 (เสาร์ 20 มกราคม 2561)

- บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม

  - หยุดงานเกษตรแฟร์ เสาร์ 27 มกราคม 2561 ครั้งที่ 1 (หาวันชดเขย)      
  - หยุดงานเกษตรแฟร์ เสาร์ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2 (หาวันชดเขย)      
3

   - ครั้งที่ 3  (เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2561)

- บทที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

กลุ่ม 6 ปี 3 นำเสนอเรื่อง พลังงานทดแทนกับทางเลือกใหม่ เป็นกลุ่มแรก ไม่ผ่าน

4

   - ครั้งที่ 4 (เสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2561)

- บทที่ 4 พระพุทธศาสนากับป่าไม้

กลุ่ม 1 เตย นำเสนอเรื่อง ปัญหาโลกร้อนและทางแก้ไข ไม่ผ่าน

กลุ่ม 2 ฟ้า นำเสนอเรื่อง ปัญหาน้ำเน่าเสียและการแก้ไขปัญหา ศึกษากรณีคลองแสนแสบเปรียบเทียบกับคลองซองเกซอน

  - เสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2561 หยุดสอบกลางภาค      
  - เสาร์ 3 มีนาคม 2561 หยุดสอบกลางภาค      
  (เสาร์10 มีนาคม 2561) *** นิสิตหยุดไปทัศนศึกษาของภาค***      
5
   

- ครั้งที่ 5 (เสาร์17 มีนาคม 2561)

- บทที่ 5 พระพุทธศาสนากับสัตว์

กลุ่ม 4 ปี 4 นำเสนอเรื่อง อากาศเป็นพิษและการแก้ไข (ไม่ผ่าน)

6

- ครั้งที่ 6  (อาทิตย์ 18 มีนาคม 2561 เช้า 9.00 - 12.00)

- บทที่ 6 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์น้ำ (ชดเชยเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1)

กลุ่ม 5 ปี 4 ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพและการแก้ไข

กลุ่ม 7 ปัญหาคนไม่มีคุณภาพและแนวทางการแก้ไข

*** สั่งน้องเนยให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม รวม 7 กลุ่มให้เป็นกลุ่มเดียว ทำเพาเวอร์พ้อยท์

เรื่อง บทที่ 11 พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อของชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ***

*** ให้นิสิตดูตัวอย่างเพาเวอร์พ้อยท์ที่ดีเยี่ยม***

 

  *** จันทร์ 19 มีนาคม - ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 นิสิตกรอกประเมิน ครั้งที่ 1***  
 
7

- ครั้งที่ 7 (อาทิตย ์ 18 มีนาคม 2561 13.00 - 16.00)

- บทที่ 7 ปรัชญาสิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนา

(ชดเชยเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2)

กลุ่ม 3 ปี 3 ขยะล้นเมืองและการแก้ไข

 
8

- ครั้งที่ 8 (เสาร์ 24 มีนาคม 2561 9.00 - 12.00)

- บทที่ 8 พุทธจริยธรรมกับการอนุรักษ์และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

นำเสนอแก้ตัว

ลุ่ม 1 เตย "ปัญหาโลกร้อนและทางแก้ไข"

กลุ่ม 2 ฟ้า "ปัญหาน้ำเน่าเสียและการแก้ไขปัญหา ศึกษากรณีคลองแสนแสบเปรียบเทียบกับคลองซองเกซอน"

 

 
9

- ครั้งที่ 9 (อาทิตย์ 25 มีนาคม 2561 9.00 - 12.00) ชดเชยสอบกลางภาค 1 เสาร์

- บทที่ 9 พระสงฆไทย์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นำเสนอแก้ตัว

กลุ่ม 3 ปี 3 ขยะล้นเมืองและการแก้ไข

กลุ่ม 4 ปี 4 นำเสนอเรื่อง อากาศเป็นพิษและการแก้ไข

 

 

 

 
10

- ครั้งที่ 10  (อาทิตย์ 25 มีนาคม 2561 13.00 - 16.00) ชดเชยหยุดทัศนศึกษา

บทที่ 10 พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อของชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่ม 6 ปี 3 พลังงานทดแทนกับทางเลือกใหม่

กลุ่ม 7 ปัญหาคนไม่มีคุณภาพและแนวทางการแก้ไข

11

- ครั้งที่ 11(เสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561) บทที่ 11 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

กลุ่ม 5 ปี 4 ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพและการแก้ไข (ผ่านไม่ต้องนำเสนอซ้ำ)

 

 
  *** จันทร์ 30 เมษายน -อาทิตย์ 6 พค 2561 นิสิตกรอกประเมิน ครั้งที่ 1***      
  - เสาร์ 7 เมษายน 2561 ติดธุระครั้งที่ 1/เสาร์ 21เมษายน 2561 ติดธุระครั้งที่ 2      
12

- ครั้งที่ 12 (อาทิตย์ 8 เมษายน 2561 09.00-12.00 )

(ชดเชยติดธุระครั้งที่ 1 เสาร์ 7 เมษายน 2561) สรุปเตรียมสอบครั้งที่ 1

 

 
13

- ครั้งที่ 13 ( อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00)

(ชดเชยติดธุระครั้งที่ 2 เสาร์ 21 เมษายน 2561)

- สรุปเตรียมสอบครั้งที่ 2

     
14

- ครั้งที่ 14 สอบปลายภาค (เสาร์ 28 เมษายน 2561)

 

 
15

- ครั้งที่ 15 เรียนวันสุดท้าย (เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561)

ประกาศผลสอบ รับรางวัล ทวนผลสัมฤทธิ์การสอน

เรียนวันสุดท้าย พิธีปิด รับรางวัล

     
       
15
 

กลุ่ม 5 "ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพกับการพลิกฟื้น"  

กลุ่ม 6 "พลังงานทดแทนกับทางเลือกใหม่"  

- ครั้งที่ 12 สรุปเตรียมสอบ (ตรวจสอบงานทั้งหมด)

กลุ่ม 11 "ปัญหาการเมืองเป็นพิษกับการปฎิรูป"   

กลุ่ม 4 เรื่อง "ปัญหาการจราจรและทางแก้ไข : ศึกษากรณีกรุงเทพฯ"  

กลุ่ม 5 "บ้านวิเศษเย็นฉ่ำและแนวทางการสร้าง"   

กลุ่ม 7 "ปัญหาเอลนิญโญและลานินญ่ากับทางรอด"  

ลุ่ม 7 "ปัญหาคนไม่มีคุณภาพและแนวทางการฟื้นฟู :  ศึกษากรณีไทยกับสิงคโปร์"

กลุ่ม 3 เรื่อง "ขยะล้นเมืองและการแก้ไข : ศึกษากรณีกรุงเทพฯ "  

*** ทุกกลุ่มอธิบายบางประเด็นที่ยังค้างคำตอบอยู่และวิพากษ์รายงาน ***

* ทุกกลุ่มส่งไฟล์เวิร์ดและไฟล์เพาเวอร์พ้อยท์เพื่อส่งขึ้นเว็บไซด์ *

     
 

(ของเก่า กลุ่ม 1 เรื่อง "ปัญหาโลกร้อนและทางแก้ไข"

รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๑ )

     
 

ลุ่ม 2 เรื่อง "ปัญหาน้ำเน่าเสียและการแก้ไขปัญหา : ศึกษากรณีคลองแสนแสบและคลองซองเกซอน"

     
  กลุ่ม 5 "ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพกับการพลิกฟื้น"        
  กลุ่ม 4 "อากาศเป็นพิษและทางแก้ไข : ศึกษาพื้นที่กรุงเทพฯ "         
 

- ครั้งที่ 16 สอบ ศร. เวลา

*** ประกาศผลหลังสอบเสร็จ ***

     
 
กำหนดวันเรียนชดเชย/นำเสนอรายงาน
 
   
   
         
 
กำหนดวันสอบไล่ภาคปลาย 2560
 
 
  - สอบ ศร. - เวลา - น.      
     
   
 
1. สารคดีภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth
  2. ชม MV เพลงสัตว์รักสัตว์และลิงทะโมน (บทที่ 4)
  3. ชม MV ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ (บทที่ 5)
  4. ชม MV เพลงชีวิตสัมพันธ์ (บทที่ 6)
     
 
 
 
 

ห้องพักอาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย ตึก มน. 1 ชั้น 5 ห้อง 511/5
โทรศัพท์ 0812458482

 
 
 
     
 
 
     
 
กลับหน้าแรก