ภาคต้น ปีการศึกษา 2551  
  รายวิชา 388121 หมู่เรียน 1  
  รายวิชา 387102 หมู่เรียน 2  
  รายวิขา 387442 หมู่เรียน 1  
  สรุปผลการเรียนทุกหมู่ ภาคต้น 2551     
     
  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550  
  รายวิชา 388121 หมู่เรียน 1, 100, 200, 380, 900  
  รายวิชา 387102 หมู่เรียน 2  
  รายวิชา 388411 หมู่เรียน 1  
       
       
  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551    
  รายวิชา 388121 หมู่เรียน 1, 100