Events

             

 

 

ปฏิทินการบรรยายธรรมเดือนที่แล้ว

 

ปฏิทินการบรรยายธรรมเดือนตุลาคม 2548 (October 2005)

 อาทิตย์

 จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

วันหยุด

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3*

4

5

6

7

8

 

 

 

 (วรรคที่ 7)

4. ปัญหาว่าด้วย

สมณะผู้ทุศีลและคฤหัสถ์ผู้ทุศีล

5. ปัญหาว่าด้วย

ความมีชีวิต

ของน้ำ

 

 

 

แรม 15 ค่ำเดือน 10

 

9

10

11*

12

13

14

15

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11

 

 

 6. ปัญหาว่าด้วย

สิ่งที่ไม่มีในโลก

 7. ปัญหาว่าด้วย

ความเผลอสติของพระอรหันต์

 

 

 

 

 

 

16

17

18*

19

20

21

22

 

 

 

 

 

8. ปัญหาว่าด้วย

ความมีอยู่แห่ง

พระนิพพาน

 9. ปัญหาสิ่งที่เกิดจากกรรมและ

ไม่เกิดจากกรรม

 

 

 

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

 

  23

 24

25

 26*

 27

 28

 29

 

 

 

 

(วรรคที่ 8)

1. ปัญหาว่าด้วย

ความตายแห่ง

ยักษ์

 2. ปัญหาว่าด้วย

การไม่บัญญัติ

สิกขาบทล่วงหน้า

 

 

 

 แรม 8 ค่ำเดือน 11

วันปิยมหาราช

 30

 31

 

 

 

 

 

* วันพระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ปฏิทินการบรรยายธรรมที่ผ่านมา

[Home]