การปฏิบัติพระกรรมฐาน
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 

   การสวดมนต์ นั่งสมาธิ และบรรยายธรรม
   
 โดย อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย  ทุกวันอังคารและวันพุธ
     เวลา 6.30-8.15 น. ณ พุทธเกษตร ม. เกษตรศาสตร์
     จัดโดย คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ศูนย์พุทธศาสนศึกษา มก.
     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
     และศูนย์ปฏิบัติการค้นคว้าและเผยแพร่หลักวิชาศึกษาศาสตร์ตาม
     แนวพุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปฏิทินการปฏิบัติพระกรรมฐาน
  คำบรรยายการปฏิบัติพระกรรมฐาน
ชุดที่ 1 
 
ชุดที่ 2

    
ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 1
เสียงบรรยายธรรม และ คำบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย


 

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 2
เสียงบรรยายธรรม และ คำบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย
 1.  สมาธิ 3
 2.  
กรรมฐาน 40
 3.  ปฐมฌานข่มนิวรณ์ 5
 4.  วิปัสสนากรรมฐาน
 5.  ไตรลักษณ
 6.  สมถกรรมฐาน : มรณัสสต
 7.  พรหมวิหาร 4 : เมตตา
 8.  อานิสงส์เมตตา 11 ข้อ
 9.  เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
 10. วิสาขบูชา : วันแห่งอิสรภาพ
 11. อัฏฐมีบูชา : แรม 8 ค่ำ เดือน 6
 12. พระนิพพาน : อริยบุคคล
 13. อริยบุคคล : ไตรสิกขา
 14. พระโสดาบัน
 15. พระสกทาคามี-พระอนาคาม
 16. อนาคามี : พระในเพศฆราวาส
 17. อนาคามี : อริยในเพศฆราวาส
 18. อรหันต์ : ผู้อยู่ในโลกแต่ไม่แบกโลก
 19. นิพพาน : ยากเกินไปกว่าใจจะไขว่คว้าจริงหรือ
 20. นิพพาน : สมบัติอันล้ำค่าของมนุษยชาต
 21. ไตรสิกขา : ยาวิเศษ 3 เม็ดรักษามะเร็งทางอารมณ์
 22. ไตรสิกขา : การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง

 

24.  วันอาสาฬหบูชา : อุบัติการณ์แห่งธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ
25.  
วันเข้าพรรษา : ขังตัวเพื่อค้นหาใจ
26.  อริยสัจ 4 : ความจริงที่เปลี่ยนใจ
27.  ทุกข์ : ในน้ำครำยังมีเงาของพระจันทร์
28.  สมุทัย : ตัณหาพาให้ช้ำ
29.  นิโรธ : น้ำทิพย์ชโลมใจ
30.  มรรค : หนทางแม้ยาวไกลเพียงก้าวไปก็สั้นลง
31.  ปฏิจจสมุปบาท : สุดยอดมงกุฏเพชร
32.  ขันธ์ 5 : ขุมทรัพย์อันล้ำค่า
33. ใครหนอลิขิตชีวิตเรา
34.  ด้วยสองมือแม่ที่สร้างโลก
35. อันชนกชนนีนี้รักเจ้า
36. อนุปุพพิกถา : พุทธวิถีจากพสุธาสู่ดวงดารา
37. ทานกถา : วิธีให้ทานที่ทำให้ถูกหวย
38. สีลกถา : ศีลคือมารดาผู้คลอดคุณธรรมทั้งปวง
39. สัคคกถา : สวรรค์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
40. กามาทีนวกถา : อาหารทิพย์ที่ผสมยาพิษร้ายแรง
41. เนกขัมมานิสังสกถา : ทางที่โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย
42. ธรรมะ 3 มิติ
43. ภพ 31 : สถานที่เร่ร่อนแห่งวิญญาณพเนจร
44. บุญ,บาป : ตัวกลมๆ หรือตัวแบน ๆ
45. เวลานั้นสำคัญไฉน
46. โสฬสญาณ : 16 ขั้นบันไดทอง
47.  โสฬสญาณ : ยุทธวิธี 16 ขั้นในการห้ำหั่นกิเลส
48. อบายมุข 6 : หุบเหวแห่งหายนะ
49. ธรรมะคือหน้าที่
50. วันออกพรรษา : วันประกาศคุณความดี
51. ขณิกสมาธิและยุทธวิธีในการกำจัดอารมณ์ฟุ้งซ่าน
52. อุปจารสมาธิ : อีกนิดก็ถึงแล้ว
53. อัปปนาสมาธิ : มหัศจรรย์แห่งฌาน
54. อะไรเอ่ย ? ได้ 5 ละ 5
55. สมถกรรมฐาน : ยุทธการสร้างสันติภาพให้จิต
56. วิปัสสนากรรมฐาน : ยุทธการสร้างปัญญาให้จิต
57. วันลอยกระทง : วันแห่งการลอยบาป
58. สู่แดนพุทธภูมิ
59. พุทธานุสสติ : พระพุทธองค์ทรงปราณี
60. บารมี 10 : คุณธรรมแห่งมหาบุรุษ
61. ธัมมานุสสติ : จงมีธรรมะเป็นธงชัย
62. สังฆานุสสติ : พี่ชายที่แสนดี
63. กายคตานุสสติ : ร่างกายนี้งามั่งเพชรจริงหรือ ?


ชุดที่ 3
ชุดที่ 4


ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 3
เสียงบรรยายธรรม และ คำบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัยซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 4
เสียงบรรยายธรรม และ คำบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

64. โลกธรรม 8 : โลกนี้คือทวิลักษณ์
65.  คัมภีร์วิสุทธิมรรค : เคล็ดลับยอดวิชากำลังภายใน
66.  สติปัฏฐานสูตร : ทางสายเอกเพื่อสูญรักและไร้ชัง

67.  สติปัฏฐานสูตร : หนทางเพื่อการบรรลุธรรมในชาตินี้
68.  เย็นศิระเพราะพระบริบาล
69.  ป.ล. ด้วยรักและห่วงใยจากใจพ่อ
70.  จาคานุสสติ : เธอคือผู้เสียสละ
71.  เทวตานุสสติ : เธอคือบุคคลผู้ใจประเสริฐ
72.  อานาปานัสสติ : มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ
73. จตุธาตุววัตถาน : ร่างกายนั้นเป็นเพียงแค่ธาตุ 4
74. ปีเก่าและปีใหม่จริงหรือ ?
75. ความดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง
76. กสิณ 10 : บุคคลผู้รู้ อดีตปัจจุบัน อนาคต
77. กสิณ 10 : บุคคลผู้หยั่งรู้ดินฟ้า
78. อสุภะ 10 : ซากศพคือดอกไม้ของพระอรหันต์
79. อสุภะ 10 : วิธีพิชิตปีศาจ
80. อันตรธาน 5 : ความเสื่อมสูญแห่งพระศาสนา
81. อาหาเรปฏิกูลสัญญา : ทำไมพระธุดงค์ต้องฉันอาหารคาวหวานปนกัน ?
82. ข้อคิดจากงานศพ
83. ธรรมะจากผีสามบาท

84. รักเอย... จริงหรือที่ว่าหวาน ?

85. รักนี้ชั่วนิรันดร์...!
86. มาฆบูชา : วันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา
87. มาฆบูชา : สุดยอดมหัศจรรย์วันแห่งรักแท้
88. อดีต... เศรษฐีเจ้าสำราญ ?
89. ปัจจุบัน... อัครมหาสาวก !
90. วันตรุษไทย ใครว่าไม่สำคัญ ?
91. ลาทีปีเก่าแบบไทยแท้
92. สตรีกับสิทธิในการบวช
93. ศักยภาพแห่งสตรี
94. พระคุณเมีย
95. โอ้พระคุณใครเล่าจะเท่าเมีย ?
96. จีน : หลังม่านไม้ไผ่
97. วันเช็งเม้ง : พิธีคารวะดวงวิญญาณ
98. วันสงกรานต์ : ปริศนาที่ต้องถอดรหัส
99. วันสงกรานต์ : ร้อนกายแต่เย็นใจ
100. วันครอบครัว : ปราการด่านสุดท้าย
101. วันผู้สูงอายุ : บุคคลผู้น่าบูชา
102. ความในใจ
103. 
แรงงานของโลกาคือผู้พัฒนาชาติ
104. ประเทศไทยมีกษัตริย์เป็๋นฉัตร แก้ว
105. บารมีพระมากล้นรำพัน
106. มนุษย์คือธรรมชาติ
107. จากสูงสุดคืนสู่สามัญ
108. วิสาขบูชา : วันอุบัติแห่งอัจฉริยบุรุษ
109. วิสาขบูชา : วันที่โลกสว่างไสวด้วยดวงปัญญา
110. อัฏฐมีบูชา : วันถวายพระเพลิงสมเด็จพ่อ
111. อัฏฐมีบูชา : วันที่โลกโศกกำสรด
112. ศีลนิเทศ : ศีลคือมารดาผู้เป็นที่รัก
113. ศีลนิเทศ : ศีลคือมารดาผู้เป็นสะพานสู่สมาธิ
114. ธุดงคนิเทศ : ทำไมต้องปฏิบัติธุดงค์
115.  ธุดงคนิเทศ : ธุดงค์ผู้เสริมส่งให้ศีลผ่องแผ้ว
116.  กรรมฐานคหณนิเทศ : กลยุทธ์ในการเรียนกรรมฐาน
117.  กรรมฐานคหณนิเทศ : เคล็ดลับในการมัดใจอาจารย์

118.  อารุปปนิเทศ : อรูปฌานคืออะไร ?
119.  อารุปปนิเทศ : อรูปฌานดีอย่างไร ?

120.  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน : สติตักเพชรในกาย
121.  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน :สติขุดทองในกาย
122.  วันอาสาฬหบูชา : วันบูรณภาพแห่งพระรัตนตรัย
123.  วันอาสาฬหบูชา : วันที่โลกสว่างไสวด้วยธรรมรัตนะและสังฆรัตน
124.  วันเข้าพรรษา : วันแห่งการแสดงสัจจะ
125.  วันเข้าพรรษา : วันแห่งการกักตัวเพื่อกรองใจ
126.  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน :สติร่อนทองจากความรู้สึก 
127เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน : สติกรองเพชรจากความรู้สึก
128
. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน : รู้นะว่าคิดอะไรอยู่
129
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน : สติคุมจิต
130
.แม่ : สตรีผู้เป็นนางฟ้าแห่งโลก
131
. แม่ : สตรีผู้รังสรรค์โลก
132
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน : สติพินิจความคิดของจิต
133
.ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน : สติเพ่งดีชั่วในจิต
134
.ธรรมะจากฟุตบอลโลก
135
.ฟุตบอลโลกในสายตาชาวพุทธ
136
. ถอดหัวใจสติปัฏฐาน
137
 สติปัฏฐานโดยสังเขป
138
 พระจักขุบาล : พระผู้ตาบอดแต่ใจสว่าง
139
 ภิกษุบอดผู้ใจสิงห์ 
140
 มัฏฐกุณฑลี : หนุ่มน้อยผู้ห้อยตุ้มหูไร้ลวดลาย
141
 มาณพผู้ตายในวัยน้อยนิดแต่คิดแล้วคุ้มค่า
142
 นันทะพุทธอนุชา
143
หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง

ชุดที่ 5
ชุดที่ 6


ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 5
เสียงบรรยายธรรม และ คำบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัยซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 6
เสียงบรรยายธรรม และ คำบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย


144. เทวทัต : บุรุษผู้สว่างมาแต่มืดไป
145. เทวทัต : วิกฤตคือโอกาสก่อนสิ้นใจ
146. สามาวดี : พระอัครมเหสีผู้เป็นอริยสาวิกา
147. สามาวดี : อริยสาวิกาผู้ถูกเผาตายทั้งเป็น
148. องค์อมรินทร์เทวราช : เจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
149. วัตตบท 7 : คุณธรรมเพื่อความเป็นพระอินทร์
150. มาติกมารดาผู้เป็นอนาคามี
151. ภิกษุคู่บารมีมาติกมารดา
152. พระจิตตหัตถ์ : พระผู้บวชและสึกถึง 6 ครั้ง
153. จิตตหัตถ์ : พระผู้สึกถึง 6 ครั้งยังบรรลุอรหันต์ได้
154. กรณีย์มนต์ไล่ผี
155. กลัวผีต้องสวดบทกรณีย์
156. พระเถระชื่อว่าติสสะผู้มีกายอันเน่าเปื่อย
157. บังสุกุลเป็นต่ออายุได้จริงหรือ?
158. โสไรยะพระผู้เพศเปลี่ยน
159. โสไรยะหญิงหรือชายกันแน่?
160. พระเจ้าวิฑูฑภะผู้ทำลายศากยวงศ์
161. มานะเหตุพินาศแห่งศากยวงศ์
162. ปติปูชิกา : สตรีผู้เทิดทูนสามี
163 . ปติปูชิกา :  .. ใครกันแน่คือสามีเธอ?
164.  เบญจกัลยาณียอดนารีวิสาขา
165.  วิสาขามหาอุบาสิกา
166.  โคธิกเถระผู้สังหารตนแต่ได้นิพพาน
167.  ฆ่าตัวตายทำไมได้นิพพาน?
168.  จะผิดมากไหมถ้าใจเป็นชู้?
169.  แค่คิดก็ผิดแล้ว
170.  เวลาจ๋า…เธอคือใคร?
171.  เวลาไม่อาจทำลายเรา
172.  ติสสสามเณรน้อยผู้น่ารัก
173.  สามเณรน้อยเจ้าปัญญา 
174. บัณฑิตสามเณร
175. สามเณรน้อยผู้เป็นที่รักของพระอินทร์
์176. ติสสเถระอุปัชฌาย์ปุถุชน
177. สามเณรน้อยลูกศิษย์ผู้เป็นอรหันต์
178. เรวตสามเณรน้องชายสุดที่รักของพระสารีบุตร
179. เรวตสามเณรผู้เห็นธรรมเพราะแต่งงาน
180. เพชฌฆาตเคราแดง
181. เพชฌฆาตทำไมถึงบรรลุธรรมได้ ?
182. พาหิยะทารุจีริยเถระ
183. พระพาหิยเถระผู้บรรลุธรรมไวที่สุด


184. กุณฑลเกสีผู้ชอกช้ำในรัก
185. บวชชีหนีช้ำ
186. อายุวัฒนกุมาร
187. เด็กน้อยผู้รอดตายกลายเป็นอรหันต์
188. สังกิจจสามเณร
189. สามเณรใจสิงห์
190. ปฏาจาราผู้บูชารักเป็นสรณะ
191. ปฏาจาราหญิงบ้าผู้กลายเป็นอรหันต์
192. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
193. เศรษฐีพ่อพระขวัญใจคนจน  
194. นายพรานกุกกุฏมิตต์
195. ผัวโหดเมียดี
์196. ช่างแก้วมณีอุปฐากติสสะพระอรหันต์
197. พระอรหันต์ผู้แม้ตัวจะตายก็ไม่ทำลายศีล
198. 3 ชีวิต 3 หลากหลายลีลา
199. ชีวิตนี้กรรมลิขิต
200 .สุปปพุทธศากยะ
201 .สุปปพุทธศากยะผู้ถูกธรณีสูบ
202. โกณฑธานเถระผู้เลิศในการจับสลาก
203. โกณฑธานพระผู้มีรูปสตรี เป็นเงา
204. อชครเปรต
205. บุรพกรรมของเปรต
206. พระมหาโมคคัลลานเถระ
207. เชื่อเมียจนต้องเสียพ่อแม่
208. สันตติมหาอำมาตย์
209. คนขี้เมาผู้กลายเป็นอรหันต์
210. ขอยอมเป็นทาสเพราะอาหารมื้อเดียว
211. สุขสามเณร
212. หญิงสหายขี้เมาของนางวิสาขา
213. อิทธิฤทธิ์ของผีสุรา  
214 . โสเภณียอดยาหยีสิริมา
215 . โสเภณีอาจารย์ใหญ่สอนพระ
216 . รูปนันทาเถรี
217 . รูปนันทาผู้ทัศนาสื่อจนบรรลุอรหันต์
218.  มารดาพระกุมารกัสสปเถระ
219 . หักใจลืมลูกได้อย่างไร?
220 . ธิดานายช่างหูก
221 . สาวน้อยเจ้าปัญญา
222. นางจิญจมาณวิกา
223. สาวิกาเดียรถีย์ผู้ถูกธรณีสูบ 
 
ชุดที่ 7
ชุดที่ 8


ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 7
เสียงบรรยายธรรม และ คำบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

 
ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 8
เสียงบรรยายธรรม และ คำบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

224.   นายกาละบุตรชายอนาถบิณฑิกเศรษฐี
225.   ดวงใจพ่อนี้ขอพลีเพื่อลูก
226.   ธิดามาร
227.   มหาบุรุษผู้ผ่านด่านนางงาม
228.   ดวงใจแม่นี้ขอพลีเพื่อลูก
229.   คิดถึงลูกแม่ทุกลมหายใจ
230.   ยมกปาฏิหาริย์
231.   พระเจ้าเปิดโลก
232.   เอรกปัตตนาคราช
233 . มนุษย์สุดแสนประเสริฐ 
234 . อัคคิทัตปุโรหิต
235 . ที่พึ่งอันประเสริฐสุด
236 . พระพุทธเจ้าปางห้ามญาติ
237 . ร่มเงาญาติสงบเย็นที่สุด
238.  ปเสนทิโกศลราชาผู้เสวยจุ
239 . สูตรทำให้อายุยืน
240 . พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่รักของพระอินทร์
241 . ปัญหาของพระอินทร์
242 . แด่ลูกรักผู้จากไป
243.  งูไม่เคยเสียน้ำตาอาลัยคราบ
244.  อนิตถิคันธกุมาร
245.  อดีตพรหมผู้เศร้าหมองเพราะสตรี
246.  พระอนาคามีเถระ
247.  บุคคลผู้หมดราคะและโทสะ
248.  เจ้าหญิงโรหิณี
249.  ความริษยาทำลายโลก
250.  อุตราอุบาสิกา
251.  อุตราผู้รักบุญมากกว่าสามี
252.  พุทธบิดาและพุทธมารดา
253 . คนไม่เคยเป็นญาติกันไม่มี
254 . อตุลอุบาสก
255 . คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
256 . พ่อบุรุษผู้นำโลก
257 . พ่อบุรุษผู้ประเสริฐ
258 . บุตรนายโคฆาตก์
259 . จงแก่แบบลายคราม
260 . พระโปฐิลเถระ
261 . รู้มากมานะจัด
262 . จูฬสุภัททา
263. พ่อผัวกับลูกสะใภ

264.  บุตรของพราหมณ์เฒ่า
265.  ความกตัญญูคือสัญลักษณ์ของคนดี

266.  ปีใหม่อีกแล้วหรือ?
267.  ไม่มีปีเก่าและปีใหม่
268.  สานุสามเณร
269.  สามเณรใจเพชร
270.  พระยามาร
271.  วสวัตดีมาร
272.  ปลากปิละ
273. ปลาทองปากเหม็น

274. ลูกหมูน้อย
275 . ภพชาติเป็นดุจหลุมอาจม
276 . บุตรเศรษฐีชื่ออุคเสน
277 . ชีวิตดั่งคลื่นลม
278 . จูฬธนุคคหบัณฑิต
279 . โมราฆ่าผัว
280 . โกกาลิกภิกษุ
281 . ภิกษุยอดนักมวย
282 . พระโสณกุฏิกัณณะ
283 . สุดยอดโยมมารดา
284. นังคลกูฏเถระ
285. คนเข็ญใจผู้บรรลุอรหันต์

286. พระอนุรุทธเถระ
287. สุมนสามเณรเพื่อนรัก
288. พระนางมหาปชาบดีโคตมี
289. ปชาบดีโคตมีภิกษุณีรูปแรก
290. พระสารีบุตรเถระ
291. พระธรรมเสนาบดี
292. พราหมณ์เจ้าเล่ห์
293. สัตว์สอนคน
294. พระติสสเถระ
295. เทวดาแกล้งพระ
296. พระสุนทรสมุทร
297. ลีลาหญิง 40 ประการ
298. โชติกเศรษฐี
299. บุคคลผู้มีบุญหนัก
300. วิสาขะและธัมมทินนา
301. สามีภรรยาตัวอย่าง
302. ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์
303. วิทยานิพนธ์อันลือลั่น

ชุดที่ 9
ชุดที่ 10


ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 9
เสียงบรรยายธรรม และ คำบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย
ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 10
เสียงบรรยายธรรม และ คำบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

304.   มิลินทปัญหา
305.   เสือพบสิงห์
วรรคที่ 1
306.   1. ปัญหาว่าด้วยเรื่องชื่อ
307.   2. ปัญหาว่าด้วยเรื่องพรรษา
           3. ปัญหาว่าด้วยการทดลองปัญญา
308.   4. ปัญหาของอันตกายอำมาตย์
           5. ปัญหาเรื่องการบวช
309.   6. ปัญหาเรื่องการปฏิสนธิ
310.   7. ปัญหาเรื่องมนสิการ
           8. ปัญหาเรื่องลักษณะ แห่งมนสิการ
311.   9. ปัญหาเรื่องลักษณะของศีล
312.   10. ปัญหาว่าเรื่องลักษณะของศรัทธา
313. 11. ปัญหาเรื่องลักษณะของวิริยะ
314. 12. ปัญหาเรื่องลักษณะของสติ 
315. 13. ปัญหาเรื่องลักษณะของสมาธิ 
316. 14. ปัญหาเรื่องลักษณะของปัญญา 
317. 15. ปัญหาเรื่องกุศลที่ต่างกันแต่ทำประโยชน์เดียวกัน 
.  วรรคที่ 2
 318.  1. ปัญหาเรื่องความสืบต่อแห่งธรรม 
319.   2. ปัญหาเรื่องการไม่เกิดใหม่
320.   3.ปัญหาเรื่องที่ดับของปัญญา
321.   4. ปัญหาเรื่องนิพพาน 
322.   5. ปัญหาว่าด้วยเรื่องของสุขเวทนา
323.   6 . ปัญหาว่าด้วยเรื่องการไปเกิดเพราะนามรูป
324.   7. ปัญหาว่าด้วยการไปเกิดใหม่
325.   8. ปัญหาว่าด้วยเรื่องนามและรูป
326.   9. ปัญหาว่าด้วยกาลอันยาวนาน
   วรรคที่ 3
327    1. ปัญหาว่าด้วยรากเหง้าของกาลเวลา
328.  2. ปัญหาว่าด้วยเบื้องต้นและที่สุดย่อมไม่ปรากฏ
329.  3. ปัญหาว่าด้วยที่สุดเบื้องต้นแห่งกาลปรากฏ
330.  4. ปัญหาว่าด้วยสิ่งที่มีอยู่และบังเกิดขึ้นอีก
331   5. ปัญหาว่าด้วยสิ่งที่ไม่มีย่อมเกิดขึ้นได้หรือไม่?
332.  6. ปัญหาว่าด้วยสภาวะอย่างไรเรียกว่าเวทคู
333.  7. ปัญหาว่าด้วยจักษุวิญญาณและมโนวิญญาณ
334.  8 - 10. ปัญหาว่าด้วยลักษณะของผัสสะ, เวทนา, สัญญา
335.  11-14. ปัญหาว่าด้วยลักษณะของเจตนา,วิญญาณ,วิตก,วิจาร
วรรคที่ 4
336.  1. ปัญหาว่าด้วยมนสิการเจตสิก
337.  2. ปัญหาว่าด้วยการจำแนกธรรมที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
338. 3. ปัญหาว่าด้วยอายตนะทั้งห้า เกิดจากกรรมต่างกันหรือ?
339. 4. ปัญหาว่าด้วยมนุษย์เกิดมาต่างกันเพราะเหตุใด?
340. 5. ปัญหาว่าด้วยสาเหตุที่ให้รีบทำความเพียรเสียก่อน
341. 6-7. ปัญหาความร้อนแห่งไฟนรกและที่รองแผ่นดิน
342. 8-10. ปัญหาเรื่องนิโรธ, การได้นิพพาน, สุขในนิพพาน
 วรรคที่ 5
343. 1-4. ปัญหาพระพุทธเจ้าและการเห็นธรรม

วรรคที่ 5(ต่อ)
344.   5-7 ปัญหาเรื่องวิญญาณ
345.   8-9. ปัญหาที่อยู่ของผลกรรม, การไปเกิดของวิญญาณ
346.   10.ปัญหาที่อยู่ของพระพุทธเจ้าหลังปรินิพพาน
 วรรคที่ 6
347   1. ร่างกายเป็นที่รักของบรรพชิตหรือไม่?
348.  2. ปัญหาที่ไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทล่วงหน้า   
349.  3-4. ลักษณะความดีดุจพรหมของพระพุทธเจ้า   
350.  5. ปัญหาว่าด้วยใครเป็นอุปัชฌาย์ให้พระพุทธเจ้า   
351.  6-7. ปัญหาว่าด้วยความต่างแห่งน้ำตาและการกิน   
352.  8-11. ปัญหาที่ตั้งแห่งปัญญา,เรื่องสังสารวัฏ,เรื่องสติ   
วรรคที่ 7
353  1. อาการแห่งสติ
354. 2. ปัญหาว่าด้วยน้ำหนัก แห่งบาปกรรม 
355. 3. ปัญหาว่าด้วยการดับทุกข์ในกาลทั้งสาม 
356. 4-7. พรหมโลก, การไปเกิดในปรโลก,เกิดในท้องแม่ 
357. 8. ปัญหาว่าด้วยโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้ 
359. 9. บุญกับบาปใครจะมีกำลังมากกว่ากัน?
360. 10. คนรู้กับไม่รู้ทำชั่วได้รับผลต่างกันอย่างไร?
361. 11. การไปสู่โลกอื่นขณะมีชีวิตได้หรือไม่?
362. 12-14. เรื่องกระดูกยาว, ลมหายใจ, ทะเล
363. ๑๕-๑๖. สิ่งใช้ตัดของละเอียด,ที่อยู่ของปัญญา
364. 17. ปัญญากับวิญญาณเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
.365  18. การแยกสิ่งที่เป็นนามธรรมทำได้ยาก
365.   19. การถามตอบปัญหาที่ทำได้ยาก
366.   ปรารภเมณฑกปัญหา ปัญหา 2 แง่มุม
367.   ปัญหาที่วางกับดักผู้ตอบไว้ทั้ง 2 ด้าน
368.   ปัญหาว่าด้วยการถวายผ้าของพระนางโคตมี
  วรรคที่ 1
369. 1. ปัญหาว่าด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า
370. 2. ปัญหาความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า
371. 3. ปัญหาว่าด้วยการให้พระเทวทัตได้บรรพชา
372. 4. ปัญหาว่าด้วยการทำแผ่นดินใหญ่ให้ไหว
373. 5. ปัญหาการให้ดวงตาเป็นทานของพระเจ้าสีวิราช
374. 6.ปัญหาว่าด้วยการเกิดของสัตว์โลก
375. 7.ปัญหาว่าด้วยการอันตรธานของพระสัทธรรม
376. 8.ปัญหาว่าด้วยการบรรลุสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า
377.  9.ปัญหาว่าด้วยการทำกิจที่สำคัญยิ่งของพระพุทธเจ้า
378.  10.ปัญหาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนได้จริงหรือ?
วรรคที่ 2
379  1. ทำไมจึงต้องให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อย?
380. 2. ปัญหาว่าด้วยพระพุทธเจ้าไม่ปิดบังความรู้จริงหรือ?
381. 3. ปัญหาว่าด้วยสัตว์ทั้งหลายกลัวต่อความตายจริงหรือ?
382. 4. สัตว์ทั้งหลายจะหนีพ้นจากความตายได้จริงหรือ?
383. 5. ปัญหาว่าด้วยอันตรายแห่งลาภของพระพุทธเจ้า
ชุดที่ 11
ชุดที่ 12

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 11
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย
 

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 12
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

384.   6. พระพุทธเจ้าทำประโยชน์แก่สรรพสัตว์จริงหรือ?        
385.   7. ทำไมคฤหัสถ์โสดาบันต้องไหว้พระปุถุชน?
386.   8. ปัญหาเรื่องพระพุทธเจ้ามีหมู่คณะไม่แตกแยกจริงหรือ?
387.   9. ปัญหาว่าด้วยทำไมผู้ไม่รู้ทำบาปจึงได้รับโทษหนัก
388.   10. ปัญหาว่าด้วยพระพุทธเจ้าไม่ทรงห่วงใยสงฆ์
วรรคที่ 3
389   1. ปัญหาการเปิดเผยสิ่งเร้น
ลับ ของพระพุทธเจ้า
390.  2. ปัญหาเรื่องผรุสวาจาของพระพุทธเจ้า
391.  3. ปัญหาเรื่องต้นไม้มีจิตวิญญาณหรือไม่?
392.  4. ปัญหาว่าด้วยความเท่ากันของบิณฑบาต ๒ ครั้ง 
393.  5. ปัญหาว่าด้วยการอนุญาตให้ทำพุทธบูชา
394.  6. ปัญหาว่าด้วยสะเก็ดศิลา กระทบพระบาท
395.  7. ปัญหาว่าด้วยการไม่ให้ขออาหารมาฉัน
396. 8. ปัญหาว่าด้วยความมักน้อยในการแสดงธรรม
397. 9. ปัญหาว่าด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์จริงหรือ?
398. 10. ปัญหาว่าด้วยสมณะที่เลิศและไม่เลิศ
 วรรคที่ 4
399   1. ปัญหาว่าด้วยเรื่องสรรเสริญ
400.  2. ปัญหาว่าด้วยเรื่องไม่เบียดเบียนและไม่ข่มเหง
401. 3. ปัญหาเรื่องทรงขับไล่ภิกษุ
402. 4. ปัญหาเรื่องความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า
403. 5. โยมและพระบรรลุธรรม เหมือนกันหรือไม่?

404  6. ปัญหาการไม่มีที่อยู่ประจำ และการไม่มีอาลัย
405. 7 ปัญหาว่าด้วยการ
สำรวมท้อง   
406. 8. ปัญหาว่าด้วยการปกปิดพระธรรมวินัย
407. 9. ปัญหาว่าด้วยความหนักเบาแห่งมุสาวาท 
408. 10. ปัญหาเรื่องการยกย่องพระพากุละ 
วรรคที่ 5
409.  1. ปัญหาว่าด้วยอำนาจฤทธิ์ และกรรม
410.  2. ปัญหาว่าด้วยเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 
411. 3. ปัญหาว่าด้วยการฆ่าตัวตาย 
412.  4. ปัญหาว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตา
413.  5. ปัญหาว่าด้วยการให้ผลของกุศลและอกุศล
414. 6. ปัญหาว่าด้วยนางอมราเทวีศรีภรรยาของมโหสถ
415. 7. ปัญหาว่าด้วยความไม่สะดุ้งกลัวของพระอรหันต์
416. 8. ปัญหาว่าด้วยคุณและโทษ แห่งสันถวไมตรี
417. 9. ปัญหาว่าด้วยความมีอาพาธน้อยของพระพุทธเจ้า
418. 10. ปัญหาว่าด้วยพระพุทธเจ้าทำหนทางให้ปรากฏ
 วรรคที่  6
419 1. ปัญหาเรื่องโทษแห่งความพากเพียรเกินพอดี
420. 2. ปัญหาว่าด้วยธรรมที่ทำให้ไม่เนิ่นช้า
421. 3. ปัญหาว่าด้วยการบรรลุอรหันต์ของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน
422. 4.ปัญหาว่าด้วยโลมกัสสปดาบส
423  5. ปัญหาว่าด้วยพระยาช้างชื่อว่าฉัททันต์

 

วรรคที่ 6 (ต่อ)  
424  6. ปัญหาว่าด้วยฆฏิการอุบาสก
425. 7. ปัญหาพระพุทธเจ้าเป็น กษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์? 
426. 8. ปัญหาว่าด้วยเหตุที่ไม่มีพระพุทธเจ้าพร้อมกัน  
427. 9. ปัญหาเรื่องสัมมาปฏิบัติของคฤหัสถ์และบรรพชิต  
428. 10. ปัญหาว่าด้วยพระที่บวชแล้วสึก 
.วรรคที่ 7  
 429 1. เรื่องเวทนาของอรหันต์ และปุถุชน?
430. 2. เรื่องเวทนาที่เกิดในกายและจิตของพระอรหันต์
431. 3. อันตรายแห่งการบรรลุธรรมของคฤหัสถ์ปาราชิก
432. 4. ปัญหาว่าด้วยสมณะผู้ทุศีล และคฤหัสถ์ผู้ทุศีล 
433. 5. ปัญหาว่าด้วยความมีชีวิตของน้ำ
434. 6. ปัญหาว่าด้วยสิ่งที่ไม่มีในโลก
435. 7. ปัญหาว่าด้วยความเผลอสติของพระอรหันต์
436. 8. ปัญหาว่าด้วยความมีอยู่แห่งพระนิพพาน
437. 9. ปัญหาสิ่งที่เกิดจากกรรม และไม่เกิดจากกรรม
วรรคที่ 8
438  1. ปัญหาว่าด้วยความตาย แห่งยักษ์
439. 2. ปัญหาว่าด้วยการไม่บัญญัติสิกขาบทล่วงหน้า
440. 3-4 ปัญหาว่าด้วยมลทินและความร้อนแห่งดวงอาทิตย์. 
441. 5. ปัญหาว่าด้วยทานของพระเวสสันดร
442. 6.ปัญหาว่าด้วยทรงกระทำทุกรกิริยา
443. 7. 
ปัญหาว่าด้วยกำลังแห่งกุศลอกุศล
444..8. ปัญหาว่าด้วยการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
445..9. ปัญหาว่าด้วยทำไมบาปจึงอุทิศให้กันไม่ได้
446.10. ปัญหาว่าด้วยความฝันและเหตุให้ฝัน
วรรคที่ 9
447. 1. ปัญหาว่าด้วยกาลมรณะและอกาลมรณะ
448. 2. ปัญหาว่าด้วยปาฏิหาริย์ในเจดีย์ของพระอรหันต์
449. 3. ปัญหาว่าด้วยความสำเร็จธรรมของบุคคล
450. 4. ปัญหาว่าด้วยความไม่เจือทุกข์แห่งนิพพาน
451. 5. ปัญหาว่าด้วยนิพพานโดยรูปพรรณสัณฐาน
452. 6. ปัญหาว่าด้วยการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
453. 7. ปัญหาว่าด้วยที่ตั้งแห่งนิพพาน
454. 8. ปัญหาว่าด้วยสิ่งที่ควรรู้ด้วยอนุมาน
455. 9. ปัญหาว่าด้วยธุดงค์
456.10. ปัญหาว่าด้วยอุปมาต่าง ๆ
อุปมากถาปัญหา โฆรสรวรรค ที่ 1
457. 1.ปัญหาว่าด้วยองค์ 1 ของฬา
458 2. องค์คุณของไก่ 5 ประการ
459 3. องค์คุณแห่งกระแต 1 ประการ
460 4. องค์คุณของพ่อเสือเหลือง 2 ประการ
461 5. องค์คุณของแม่เสือเหลือง 1 ประการ
462 6. องค์คุณของเต่า 5 ประการ
463 7. องค์คุณของปี่ 1 ประการ

ชุดที่ 13
 
ชุดที่ 14

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 13
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย
 

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 14
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย
อุปมากถาปัญหา โฆรสรวรรค ที่ 1 (ต่อ)
464 8. องค์คุณของรางปืน 1 ประการ
465 9. องค์คุณของกา 2 ประการ
466 10. องค์คุณของลิง 2 ประการ
ลาวุลตาวรรคที่ 2
467. 1. องค์คุณของเถาน้ำเต้า 1 ประการ
468 2. องค์คุณของดอกบัว 3 ประการ
469 3. องค์คุณของพืช 2 ประการ
470 4. องค์คุณของไม้ขานาง 1 ประการ
471 5. องค์คุณของเรือ 3 ประการ
472 6. องค์คุณของเรือที่ติดโสโครก ๒ ประการ
473 7. องค์คุณของเสากระโดง 1 ประการ
474 8. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของต้นหน 3 ประการ
475 9. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของคนงาน 1 ประการ
476 10. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพระมหาสมุทร 5 ประการ
จักรวัตติวรรคที่ 3
477 1. องค์คุณของแผ่นดิน 5 ประการ
478 2. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของน้ำ 5 ประการ
479 3. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของไฟ 5 ประการ
480 4. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของลม 5 ประการ
481 5. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของภูเขา 5 ประการ
482 6. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของอากาศ 5 ประการ
483 7.ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพระจันทร์ 5 ประการ

484 8. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพระอาทิตย์ 7 ประการ
485 9. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของท้าวสักกะ 3 ประการ
486 4. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพระเจ้าจักรพรรดิ์ 4 ประการ
กุญชรวรรคที่ 4
487. 1. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของปลวก 1 ประการ
488 2. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของแมว 2 ประการ
489 3. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของหนู 1 ประการ
490 4. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของแมงป่อง 1 ประการ
491 5. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพังพอน 1 ประการ
492 6. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของสุนัขจิ้งจอก 2 ประการ
493 7. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของเนื้อ 3 ประการ
494 8. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของโค 4 ประการ
495 9. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของสุกร 2 ประการ
496 10. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของช้าง 5 ประการ
สีหวรรคที่ 5
497 1.ปัญหาองค์คุณของราชสีห์ 7 ประการ
498 2. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนกจากพราก 3 ประการ
499 3. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนางนกเงือก 2 ประการ
500 4. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนกกระจอก 1 ประการ
501 5. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนกเค้า 2 ประการ
502 6. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของตะขาบ 1 ประการ
503 7. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของค้างคาว 2 ประการ

 

สีหวรรคที่ 5 (ต่อ)
504 8. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของปลิง 1 ประการ
505 9. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของงู 3 ประการ
506 10. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของงูเหลือม 1 ประการ
มักกฏกวรรคที่ 6
507 1. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของแมงมุม 1 ประการ
508 2. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของทารกกินนม 1 ประการ
509 3. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของเต่าเหลือง 1 ประการ
510 4. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของป่าชัฏ 5 ประการ
511 5. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของต้นไม้ 3 ประการ
512 6. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของเมฆฝน 5 ประการ
513 7. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของแก้วมณี 3 ประการ
514 8. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพรานเนื้อ 4 ประการ
515 9. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพรานเบ็ด 2 ประการ
516 10. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของช่างไม้ 2 ประการ
กุมภวรรคที่ 7
517 1.ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของหม้อ 1 ประการ
518 2. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของกาลักน้ำ 2 ประการ
519 3. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของร่ม 3 ประการ
520 4. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนา 3 ประการ
521 5. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของยา 2 ประการ
522 6. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของโภชนะ 3 ประการ
523 7. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนายขมังธนู 4 ประการ
524 สรุปมิลินทปัญหา (1)
525 สรุปมิลินทปัญหา (2)
526 สรุปมิลินทปัญหา (3)
527 สรุปมิลินทปัญหา (4)

ชุดที่ 15
 

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดที่ 15
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

   

   
ชุดพิเศษ
 

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดพิเศษ
กรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

 

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดพิเศษ
กรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

เป้าหมายของชีวิต ๑๐ ขั้น
กรรมฐานคืออะไร?
อารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนาภูมิ (1)
อารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนาภูมิ (2)
จริต 6 (1)
จริต 6 (2)
ไตรสิกขา (1)
ไตรสิกขา (2)
กิเลส 3 ระดับ (1)
กิเลส 3 ระดับ (2)
กฏเหล็กสำหรับนักปฏิบัติกรรมฐาน (1)
กฏเหล็กสำหรับนักปฏิบัติกรรมฐาน (2)
สมาธิ 3 ระดับ (1)
สมาธิ 3 ระดับ (2)
การแก้อารมณ์ฟุ้งซ่าน (1)
การแก้อารมณ์ฟุ้งซ่าน (2)
สายสัมพันธ์ของกรรมฐาน
จุดจบของกรรมฐาน
คัมภีร์กรรมฐาน : สติปัฏฐานสูตร
วิมุตติมรรคและวิสุทธิมรรค

  การฝึกกสิณ 10 (1)
ประโยชน์ของกสิณ 10 (2)
การฝึกอสุภะ 10 (1)
ประโยชน์ของอสุภะ 10 (2)
นิมิตในอสุภกรรมฐาน (1)
วิปัสสนาญาณในอสุภกรรมฐาน (2)
อนุสสติ 6 (1)
อนุสสติ 6 (2)
อนุสสติ 6 (3)
อนุสสติ 6 (4)
อนุสสติ 6 (5)
อนุสสติ 6 (6)
มรณัสสติ (1)
มรณัสสติ (2)
มรณัสสติ (3)
มรณัสสติ (4)
มรณัสสติ (5)
มรณัสสติ (6)
มรณัสสติ (7)
มรณัสสติ (8)
     
     

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดพิเศษ
กรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

 

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดพิเศษ
กรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

มรณัสสติ (9)
มรณัสสติ (10)
มรณัสสติ (11)
มรณัสสติ (12)
มรณัสสติ (13)
มรณัสสติ (14)
มรณัสสติ (15)
มรณัสสติ (16)
มรณัสสติ (17)
มรณัสสติ (18)
กายคตาสติ (1)
กายคตาสติ (2)
กายคตาสติ (3)
กายคตาสติ (4)
กายคตาสติ (5)
กายคตาสติ (6)
กายคตาสติ (7)
กายคตาสติ (8)
กายคตาสติ (9)
กายคตาสติ (10)

  กายคตาสติ (11)
กายคตาสติ (12)
กายคตาสติ (13)
กายคตาสติ (14)
กายคตาสติ (15)
กายคตาสติ (16)
อานาปานสติ (1)
อานาปานสติ (2)
อานาปานสติ (3)
อานาปานสติ (4)
อานาปานสติ (5)
อานาปานสติ (6)
อานาปานสติ (7)
อานาปานสติ (8)
อานาปานสติ (9)
อานาปานสติ (10)
อานาปานสติ (11)
อานาปานสติ (12)
อานาปานสติ (13)
อานาปานสติ (14)
     
     

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดพิเศษ
กรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

 

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดพิเศษ
กรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

อานาปานสติ (15)
อานาปานสติ (16)
อานาปานสติ (17)
อานาปานสติ (18)
อานาปานสติ (19)
อานาปานสติ (20)
อานาปานสติ (21)
อานาปานสติ (22)
อานาปานสติ (23)
อานาปานสติ (24)
อานาปานสติ (25)
อานาปานสติ (26)
อานาปานสติ (27)
อานาปานสติ (28)
อานาปานสติ (29)
อานาปานสติ (30)
อานาปานสติ (31)
อานาปานสติ (32)
อุปสมานุสติ  (1) 
อุปสมานุสติ (2)


   
     

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดพิเศษ
กรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย

 

ซีดีรอม : ปฏิบัติพระกรรมฐาน ชุดพิเศษ
กรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เสียงบรรยายธรรม
โดย  อาจารย์ชัชวาลย์  ชิงชัย