ชุดที่ 8
138. พระจักขุบาล : พระผู้ตาบอดแต่ใจสว่าง 6 ก.ย.2545 - ศุกร์ 28 พค. 2547
139. ภิกษุบอดผู้ใจสิงห์
140. มัฏฐกุณฑลี : หนุ่มน้อยผู้ห้อยตุ้มหูไร้ลวดลาย
141. มาณพผู้ตายในวัยน้อยนิดแต่คิดแล้วคุ้มค่า
142. นันทะพุทธอนุชา
143. หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง
144. เทวทัต : บุรุษผู้สว่างมาแต่มืดไป
145. เทวทัต : วิกฤตคือโอกาสก่อนสิ้นใจ
146. สามาวดี : พระอัครมเหสีผู้เป็นอริยสาวิกา
147. สามาวดี : อริยสาวิกาผู้ถูกเผาตายทั้งเป็น
148. องค์อมรินทร์เทวราช : เจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
149. วัตตบท 7 : คุณธรรมเพื่อความเป็นพระอินทร์
150. มาติกมารดาผู้เป็นอนาคามี
151. ภิกษุคู่บารมีมาติกมารดา
152. พระจิตตหัตถ์ : พระผู้บวชและสึกถึง 6 ครั้ง
153. จิตตหัตถ์ : พระผู้สึกถึง 6 ครั้งยังบรรลุอรหันต์ได
154. กรณีย์มนต์ไล่ผี
155. กลัวผีต้องสวดบทกรณีย์
156. พระเถระชื่อว่าติสสะผู้มีกายอันเน่าเปื่อย
157. บังสุกุลเป็นต่ออายุได้จริงหรือ?
158. โสไรยะพระผู้เพศเปลี่ยน
159. โสไรยะหญิงหรือชายกันแน่?
160. พระเจ้าวิฑูฑภะผู้ทำลายศากยวงศ์
161. มานะเหตุพินาศแห่งศากยวงศ์
162. ปติปูชิกา : สตรีผู้เทิดทูนสามี
163. ปติปูชิกา : .. ใครกันแน่คือสามีเธอ?
ชุดที่ 9
164. เบญจกัลยาณียอดนารีวิสาขา
165. วิสาขามหาอุบาสิกา
166. โคธิกเถระผู้สังหารตนแต่ได้นิพพาน
167. ฆ่าตัวตายทำไมได้นิพพาน?
168. จะผิดมากไหมถ้าใจเป็นชู้?
169. แค่คิดก็ผิดแล้ว
170. เวลาจ๋า…เธอคือใคร?
171. เวลาไม่อาจทำลายเรา
172. ติสสสามเณรน้อยผู้น่ารัก
173. สามเณรน้อยเจ้าปัญญา
174. บัณฑิตสามเณร
175. สามเณรน้อยผู้เป็นที่รักของพระอินทร์
176. ติสสเถระอุปัชฌาย์ปุถุชน
177. สามเณรน้อยลูกศิษย์ผู้เป็นอรหันต์
178. เรวตสามเณรน้องชายสุดที่รักของพระสารีบุตร
179. เรวตสามเณรผู้เห็นธรรมเพราะแต่งงาน
180. เพชฌฆาตเคราแดง
181. เพชฌฆาตทำไมถึงบรรลุธรรมได้ ?
182. พาหิยะทารุจีริยเถระ
183. พระพาหิยเถระผู้บรรลุธรรมไวที่สุด
ชุดที่ 10
184. กุณฑลเกสีผู้ชอกช้ำในรัก
185. บวชชีหนีช้ำ
186. อายุวัฒนกุมาร
187. เด็กน้อยผู้รอดตายกลายเป็นอรหันต์
188. สังกิจจสามเณร
189. สามเณรใจสิงห์
190. ปฏาจาราผู้บูชารักเป็นสรณะ
191. ปฏาจาราหญิงบ้าผู้กลายเป็นอรหันต์
192. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
193. เศรษฐีพ่อพระขวัญใจคนจน
194. นายพรานกุกกุฏมิตต์
195. ผัวโหดเมียดี
196. ช่างแก้วมณีอุปฐากติสสะพระอรหันต์
197. พระอรหันต์ผู้แม้ตัวจะตายก็ไม่ทำลายศีล
198. 3 ชีวิต 3 หลากหลายลีลา
199. ชีวิตนี้กรรมลิขิต
200 .สุปปพุทธศากยะ
201 .สุปปพุทธศากยะผู้ถูกธรณีสูบ
202. โกณฑธานเถระผู้เลิศในการจับสลาก
203. โกณฑธานพระผู้มีรูปสตรี เป็นเงา
ชุดที่ 11
204. อชครเปรต
205. บุรพกรรมของเปรต
206. พระมหาโมคคัลลานเถระ
207. เชื่อเมียจนต้องเสียพ่อแม่
208. สันตติมหาอำมาตย์
209. คนขี้เมาผู้กลายเป็นอรหันต์
210. ขอยอมเป็นทาสเพราะอาหารมื้อเดียว
211. สุขสามเณร
212. หญิงสหายขี้เมาของนางวิสาขา
213. อิทธิฤทธิ์ของผีสุรา
214. โสเภณียอดยาหยีสิริมา
215. โสเภณีอาจารย์ใหญ่สอนพระ
216. รูปนันทาเถรี
217. รูปนันทาผู้ทัศนาสื่อจนบรรลุอรหันต์
218. มารดาพระกุมารกัสสปเถระ
219. หักใจลืมลูกได้อย่างไร?
220. ธิดานายช่างหูก
221. สาวน้อยเจ้าปัญญา
222. นางจิญจมาณวิกา
223. สาวิกาเดียรถีย์ผู้ถูกธรณีสูบ
ชุดที่ 12
224. นายกาละบุตรชายอนาถบิณฑิกเศรษฐี
225. ดวงใจพ่อนี้ขอพลีเพื่อลูก
226. ธิดามาร
227. มหาบุรุษผู้ผ่านด่านนางงาม
228. ดวงใจแม่นี้ขอพลีเพื่อลูก
229. คิดถึงลูกแม่ทุกลมหายใจ
230. ยมกปาฏิหาริย์
231. พระเจ้าเปิดโลก
232. เอรกปัตตนาคราช
233. มนุษย์สุดแสนประเสริฐ
234. อัคคิทัตปุโรหิต
235. ที่พึ่งอันประเสริฐสุด
236. พระพุทธเจ้าปางห้ามญาติ
237. ร่มเงาญาติสงบเย็นที่สุด
238. ปเสนทิโกศลราชาผู้เสวยจุ
239. สูตรทำให้อายุยืน
240. พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่รักของพระอินทร์
241. ปัญหาของพระอินทร์
242. แด่ลูกรักผู้จากไป
243. งูไม่เคยเสียน้ำตาอาลัยคราบ
ชุดที่ 13
244. อนิตถิคันธกุมาร
245. อดีตพรหมผู้เศร้าหมองเพราะสตรี
246. พระอนาคามีเถระ
247. บุคคลผู้หมดราคะและโทสะ
248. เจ้าหญิงโรหิณี
249. ความริษยาทำลายโลก
250. อุตราอุบาสิกา
251. อุตราผู้รักบุญมากกว่าสามี
252. พุทธบิดาและพุทธมารดา
253. คนไม่เคยเป็นญาติกันไม่มี
254. อตุลอุบาสก
255. คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
256. พ่อบุรุษผู้นำโลก
257. พ่อบุรุษผู้ประเสริฐ
258. บุตรนายโคฆาตก์
259. จงแก่แบบลายคราม
260. พระโปฐิลเถระ
261. รู้มากมานะจัด
262. จูฬสุภัททา
263. พ่อผัวกับลูกสะใภ้
264. บุตรของพราหมณ์เฒ่า
265. ความกตัญญูคือสัญลักษณ์ของคนดี
ชุดที่ 14
266. ปีใหม่อีกแล้วหรือ?
267. ไม่มีปีเก่าและปีใหม่
268. สานุสามเณร
269. สามเณรใจเพชร
270. พระยามาร
271. วสวัตดีมาร
272. ปลากปิละ
273. ปลาทองปากเหม็น
274. ลูกหมูน้อย
275. ภพชาติเป็นดุจหลุมอาจม
276. บุตรเศรษฐีชื่ออุคเสน
277. ชีวิตดั่งคลื่นลม
278. จูฬธนุคคหบัณฑิต
279. โมราฆ่าผัว
280. โกกาลิกภิกษุ
281. ภิกษุยอดนักมวย
282. พระโสณกุฏิกัณณะ
283. สุดยอดโยมมารดา
284. นังคลกูฏเถระ
285. คนเข็ญใจผู้บรรลุอรหันต์
286. พระอนุรุทธเถระ
287. สุมนสามเณรเพื่อนรัก
288. พระนางมหาปชาบดีโคตมี
289. ปชาบดีโคตมีภิกษุณีรูปแรก
ชุดที่ 15
290. พระสารีบุตรเถระ
291. พระธรรมเสนาบดี
292. พราหมณ์เจ้าเล่ห์
293. สัตว์สอนคน
294. พระติสสเถระ
295. เทวดาแกล้งพระ
296. พระสุนทรสมุทร
297. ลีลาหญิง 40 ประการ
298. โชติกเศรษฐี
299. บุคคลผู้มีบุญหนัก
300. วิสาขะและธัมมทินนา  
301. สามีภรรยาตัวอย่าง  
302. ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์
303. วิทยานิพนธ์อันลือลั่น ศุกร์ 28 พค. 2547