ชุดที่ 16
วิเคราะห์มิลินปัญหา

304. มิลินทปัญหา (เริ่มบรรยายจันทร์ 31 พ.ค. 2547 จบ พุธที่ 1 พ.ย. 2549)
305. เสือพบสิงห์
วรรคที่ 1
306.1. ปัญหาว่าด้วยเรื่องชื่อ
307.2. ปัญหาว่าด้วยเรื่องพรรษา 3. ปัญหาว่าด้วยการทดลองปัญญา
308.4. ปัญหาของอันตกายอำมาตย์ 5. ปัญหาเรื่องการบวช
309.6. ปัญหาเรื่องการปฏิสนธิ
310.7. ปัญหาเรื่องมนสิการ 8. ปัญหาเรื่องลักษณะ แห่งมนสิการ
311.9. ปัญหาเรื่องลักษณะของศีล
312.10. ปัญหาว่าเรื่องลักษณะของศรัทธา
313.11. ปัญหาเรื่องลักษณะของวิริยะ
314.12. ปัญหาเรื่องลักษณะของสติ
315.13. ปัญหาเรื่องลักษณะของสมาธิ
316.14. ปัญหาเรื่องลักษณะของปัญญา
317.15. ปัญหาเรื่องกุศลที่ต่างกันแต่ทำประโยชน์เดียวกัน
วรรคที่ 2
318. 1. ปัญหาเรื่องความสืบต่อแห่งธรรม
319. 2. ปัญหาเรื่องการไม่เกิดใหม่
320. 3.ปัญหาเรื่องที่ดับของปัญญา
321. 4. ปัญหาเรื่องนิพพาน
322. 5. ปัญหาว่าด้วยเรื่องของสุขเวทนา
323. 6 . ปัญหาว่าด้วยเรื่องการไปเกิดเพราะนามรูป
324. 7. ปัญหาว่าด้วยการไปเกิดใหม่
325. 8. ปัญหาว่าด้วยเรื่องนามและรูป
326. 9. ปัญหาว่าด้วยกาลอันยาวนาน
วรรคที่ 3
327. 1. ปัญหาว่าด้วยรากเหง้าของกาลเวลา
328. 2. ปัญหาว่าด้วยเบื้องต้นและที่สุดย่อมไม่ปรากฏ
329. 3. ปัญหาว่าด้วยที่สุดเบื้องต้นแห่งกาลปรากฏ
330. 4. ปัญหาว่าด้วยสิ่งที่มีอยู่และบังเกิดขึ้นอีก
331. 5. ปัญหาว่าด้วยสิ่งที่ไม่มีย่อมเกิดขึ้นได้หรือไม่?
332. 6. ปัญหาว่าด้วยสภาวะอย่างไรเรียกว่าเวทคู
333. 7. ปัญหาว่าด้วยจักษุวิญญาณและมโนวิญญาณ
334. 8 - 10. ปัญหาว่าด้วยลักษณะของผัสสะ, เวทนา, สัญญา
335. 11-14. ปัญหาว่าด้วยลักษณะของเจตนา,วิญญาณ,วิตก,วิจาร
ชุดที่ 17
วรรคที่ 4
336. 1. ปัญหาว่าด้วยมนสิการเจตสิก
337. 2. ปัญหาว่าด้วยการจำแนกธรรมที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
338. 3. ปัญหาว่าด้วยอายตนะทั้งห้า เกิดจากกรรมต่างกันหรือ?
339. 4. ปัญหาว่าด้วยมนุษย์เกิดมาต่างกันเพราะเหตุใด?
340. 5. ปัญหาว่าด้วยสาเหตุที่ให้รีบทำความเพียรเสียก่อน
341. 6 - 7. ปัญหาความร้อนแห่งไฟนรกและที่รองแผ่นดิน
342. 8 - 10. ปัญหาเรื่องนิโรธ, การได้นิพพาน, สุขในนิพพาน
วรรคที่ 5
343. 1-4. ปัญหาพระพุทธเจ้าและการเห็นธรรม
344. 5-7 ปัญหาเรื่องวิญญาณ
345. 8-9. ปัญหาที่อยู่ของผลกรรม, การไปเกิดของวิญญาณ
346. 10.ปัญหาที่อยู่ของพระพุทธเจ้าหลังปรินิพพาน
วรรคที่ 6
347. 1. ร่างกายเป็นที่รักของบรรพชิตหรือไม่?
348. 2. ปัญหาที่ไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทล่วงหน้า
349. 3-4. ลักษณะความดีดุจพรหมของพระพุทธเจ้า
350. 5. ปัญหาว่าด้วยใครเป็นอุปัชฌาย์ให้พระพุทธเจ้า
351. 6-7. ปัญหาว่าด้วยความต่างแห่งน้ำตาและการกิน
352. 8-11. ปัญหาที่ตั้งแห่งปัญญา,เรื่องสังสารวัฏ,เรื่องสติ
วรรคที่ 7
353. 1. อาการแห่งสติ
354. 2. ปัญหาว่าด้วยน้ำหนัก แห่งบาปกรรม
355. 3. ปัญหาว่าด้วยการดับทุกข์ในกาลทั้งสาม
356. 4-7. พรหมโลก, การไปเกิดในปรโลก,เกิดในท้องแม่
357. 8. ปัญหาว่าด้วยโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้
358. 9. บุญกับบาปใครจะมีกำลังมากกว่ากัน?
359. 10. คนรู้กับไม่รู้ทำชั่วได้รับผลต่างกันอย่างไร?
360. 11. การไปสู่โลกอื่นขณะมีชีวิตได้หรือไม่?
361. 12-14. เรื่องกระดูกยาว, ลมหายใจ, ทะเล
362. 15-16. สิ่งใช้ตัดของละเอียด,ที่อยู่ของปัญญา
363. 17. ปัญญากับวิญญาณเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
364. 18. การแยกสิ่งที่เป็นนามธรรมทำได้ยาก
365. 19. การถามตอบปัญหาที่ทำได้ยาก
ชุดที่ 18
366. ปรารภเมณฑกปัญหา ปัญหา 2 แง่มุม
367. ปัญหาที่วางกับดักผู้ตอบไว้ทั้ง 2 ด้าน
368. ปัญหาว่าด้วยการถวายผ้าของพระนางโคตมี
วรรคที่ 1
369. 1. ปัญหาว่าด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า
370. 2. ปัญหาความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า
371. 3. ปัญหาว่าด้วยการให้พระเทวทัตได้บรรพชา
372. 4. ปัญหาว่าด้วยการทำแผ่นดินใหญ่ให้ไหว
373. 5. ปัญหาการให้ดวงตาเป็นทานของพระเจ้าสีวิราช
374. 6.ปัญหาว่าด้วยการเกิดของสัตว์โลก
375. 7.ปัญหาว่าด้วยการอันตรธานของพระสัทธรรม
376. 8. ปัญหาว่าด้วยการบรรลุสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า
377. 9. ปัญหาว่าด้วยการทำกิจที่สำคัญยิ่งของพระพุทธเจ้า
378. 10. ปัญหาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนได้จริงหรือ?
วรรคที่ 2
379 1. ทำไมจึงต้องให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อย?
380. 2. ปัญหาว่าด้วยพระพุทธเจ้าไม่ปิดบังความรู้จริงหรือ?
381. 3. ปัญหาว่าด้วยสัตว์ทั้งหลายกลัวต่อความตายจริงหรือ?
382. 4. สัตว์ทั้งหลายจะหนีพ้นจากความตายได้จริงหรือ?
383. 5. ปัญหาว่าด้วยอันตรายแห่งลาภของพระพุทธเจ้า
384. 6. พระพุทธเจ้าทำประโยชน์แก่สรรพสัตว์จริงหรือ?
385. 7. ทำไมคฤหัสถ์โสดาบันต้องไหว้พระปุถุชน?
386. 8. ปัญหาเรื่องพระพุทธเจ้ามีหมู่คณะไม่แตกแยกจริงหรือ?
387. 9. ปัญหาว่าด้วยทำไมผู้ไม่รู้ทำบาปจึงได้รับโทษหนัก
388. 10. ปัญหาว่าด้วยพระพุทธเจ้าไม่ทรงห่วงใยสงฆ์
ชุดที่ 19
วรรคที่ 3
389. 1. ปัญหาการเปิดเผยสิ่งเร้นลับ ของพระพุทธเจ้า
390. 2. ปัญหาเรื่องผรุสวาจาของพระพุทธเจ้า
391. 3. ปัญหาเรื่องต้นไม้มีจิตวิญญาณหรือไม่?
392. 4. ปัญหาว่าด้วยความเท่ากันของบิณฑบาต ๒ ครั้ง
393. 5. ปัญหาว่าด้วยการอนุญาตให้ทำพุทธบูชา
394. 6. ปัญหาว่าด้วยสะเก็ดศิลา กระทบพระบาท
395. 7. ปัญหาว่าด้วยการไม่ให้ขออาหารมาฉัน
396. 8. ปัญหาว่าด้วยความมักน้อยในการแสดงธรรม
397. 9. ปัญหาว่าด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์จริงหรือ?
398. 10. ปัญหาว่าด้วยสมณะที่เลิศและไม่เลิศ
วรรคที่ 4
399. 1. ปัญหาว่าด้วยเรื่องสรรเสริญ
400. 2. ปัญหาว่าด้วยเรื่องไม่เบียดเบียนและไม่ข่มเหง
401. 3. ปัญหาเรื่องทรงขับไล่ภิกษุ
402. 4. ปัญหาเรื่องความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า
403. 5. โยมและพระบรรลุธรรม เหมือนกันหรือไม่?
404. 6. ปัญหาการไม่มีที่อยู่ประจำ และการไม่มีอาลัย
405. 7 ปัญหาว่าด้วยการสำรวมท้อง
406. 8. ปัญหาว่าด้วยการปกปิดพระธรรมวินัย
407. 9. ปัญหาว่าด้วยความหนักเบาแห่งมุสาวาท
408. 10. ปัญหาเรื่องการยกย่องพระพากุละ
วรรคที่ 5
409. 1. ปัญหาว่าด้วยอำนาจฤทธิ์ และกรรม
410. 2. ปัญหาว่าด้วยเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์
411. 3. ปัญหาว่าด้วยการฆ่าตัวตาย
412. 4. ปัญหาว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตา
413. 5. ปัญหาว่าด้วยการให้ผลของกุศลและอกุศล
414. 6. ปัญหาว่าด้วยนางอมราเทวีศรีภรรยาของมโหสถ
415. 7. ปัญหาว่าด้วยความไม่สะดุ้งกลัวของพระอรหันต์
416. 8. ปัญหาว่าด้วยคุณและโทษ แห่งสันถวไมตรี
417. 9. ปัญหาว่าด้วยความมีอาพาธน้อยของพระพุทธเจ้า
418. 10. ปัญหาว่าด้วยพระพุทธเจ้าทำหนทางให้ปรากฏ
ชุดที่ 20
วรรคที่ 6
419. 1. ปัญหาเรื่องโทษแห่งความพากเพียรเกินพอดี
420. 2. ปัญหาว่าด้วยธรรมที่ทำให้ไม่เนิ่นช้า
421. 3. ปัญหาว่าด้วยการบรรลุอรหันต์ของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน
422. 4. ปัญหาว่าด้วยโลมกัสสปดาบส
423. 5. ปัญหาว่าด้วยพระยาช้างชื่อว่าฉัททันต์
424. 6. ปัญหาว่าด้วยฆฏิการอุบาสก
425. 7. ปัญหาพระพุทธเจ้าเป็น กษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์?
426. 8. ปัญหาว่าด้วยเหตุที่ไม่มีพระพุทธเจ้าพร้อมกัน
427. 9. ปัญหาเรื่องสัมมาปฏิบัติของคฤหัสถ์และบรรพชิต
428. 10. ปัญหาว่าด้วยพระที่บวชแล้วสึก
วรรคที่ 7
429. 1. เรื่องเวทนาของอรหันต์ และปุถุชน?
430. 2. เรื่องเวทนาที่เกิดในกายและจิตของพระอรหันต์
431. 3. อันตรายแห่งการบรรลุธรรมของคฤหัสถ์ปาราชิก
432. 4. ปัญหาว่าด้วยสมณะผู้ทุศีล และคฤหัสถ์ผู้ทุศีล
433. 5. ปัญหาว่าด้วยความมีชีวิตของน้ำ
434. 6. ปัญหาว่าด้วยสิ่งที่ไม่มีในโลก
435. 7. ปัญหาว่าด้วยความเผลอสติของพระอรหันต์
436. 8. ปัญหาว่าด้วยความมีอยู่แห่งพระนิพพาน
437. 9. ปัญหาสิ่งที่เกิดจากกรรม และไม่เกิดจากกรรม
ชุดที่ 21
วรรคที่ 8
438. 1. ปัญหาว่าด้วยความตาย แห่งยักษ์
439. 2. ปัญหาว่าด้วยการไม่บัญญัติสิกขาบทล่วงหน้า
440. 3-4. ปัญหาว่าด้วยมลทินและความร้อนแห่งดวงอาทิตย์
441. 5. ปัญหาว่าด้วยทานของพระเวสสันดร
442. 6 . ปัญหาว่าด้วยทรงกระทำทุกรกิริยา
443. 7. ปัญหาว่าด้วยกำลังแห่งกุศลอกุศล
444. 8. ปัญหาว่าด้วยการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
445. 9. ปัญหาว่าด้วยทำไมบาปจึงอุทิศให้กันไม่ได้
446. 10. ปัญหาว่าด้วยความฝันและเหตุให้ฝัน
วรรคที่ 9
447. 1. ปัญหาว่าด้วยกาลมรณะและอกาลมรณะ
448. 2. ปัญหาว่าด้วยปาฏิหาริย์ในเจดีย์ของพระอรหันต์
449. 3. ปัญหาว่าด้วยความสำเร็จธรรมของบุคคล
450. 4. ปัญหาว่าด้วยความไม่เจือทุกข์แห่งนิพพาน
451. 5. ปัญหาว่าด้วยนิพพานโดยรูปพรรณสัณฐาน
452. 6. ปัญหาว่าด้วยการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
453. 7. ปัญหาว่าด้วยที่ตั้งแห่งนิพพาน
454. 8. ปัญหาว่าด้วยสิ่งที่ควรรู้ด้วยอนุมาน
455. 9. ปัญหาว่าด้วยธุดงค์
456. 10. ปัญหาว่าด้วยอุปมาต่าง ๆ
อุปมากถาปัญหา โฆรสรวรรค ที่ 1
457. 1. ปัญหาว่าด้วยองค์ 1 ของฬา
458. 2. องค์คุณของไก่ 5 ประการ
459. 3. องค์คุณแห่งกระแต 1 ประการ
460. 4. องค์คุณของพ่อเสือเหลือง 2 ประการ
461. 5. องค์คุณของแม่เสือเหลือง 1 ประการ
462. 6. องค์คุณของเต่า 5 ประการ
463. 7. องค์คุณของปี่ 1 ประการ
464. 8. องค์คุณของรางปืน 1 ประการ
465. 9. องค์คุณของกา 2 ประการ
466. 10. องค์คุณของลิง 2 ประการ
ชุดที่ 22
ลาวุลตาวรรคที่ 2
467. 1. องค์คุณของเถาน้ำเต้า 1 ประการ
468. 2. องค์คุณของดอกบัว 3 ประการ
469. 3. องค์คุณของพืช 2 ประการ
470. 4. องค์คุณของไม้ขานาง 1 ประการ
471. 5. องค์คุณของเรือ 3 ประการ
472. 6. องค์คุณของเรือที่ติดโสโครก ๒ ประการ
473. 7. องค์คุณของเสากระโดง 1 ประการ
474. 8. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของต้นหน 3 ประการ
475. 9. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของคนงาน 1 ประการ
476. 10. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพระมหาสมุทร 5 ประการ
จักรวัตติวรรคที่ 3
477. 1. องค์คุณของแผ่นดิน 5 ประการ
478. 2. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของน้ำ 5 ประการ
479. 3. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของไฟ 5 ประการ
480. 4. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของลม 5 ประการ
481. 5. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของภูเขา 5 ประการ
482. 6. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของอากาศ 5 ประการ
483. 7. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพระจันทร์ 5 ประการ
484. 8. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพระอาทิตย์ 7 ประการ
485. 9. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของท้าวสักกะ 3 ประการ
486. 10. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพระเจ้าจักรพรรดิ์ 4 ประการ
ชุดที่ 23
กุญชรวรรคที่ 4
487. 1. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของปลวก 1 ประการ
488. 2. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของแมว 2 ประการ
489. 3. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของหนู 1 ประการ
490. 4. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของแมงป่อง 1 ประการ
491. 5. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพังพอน 1 ประการ
492. 6. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของสุนัขจิ้งจอก 2 ประการ
493. 7. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของเนื้อ 3 ประการ
494. 8. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของโค 4 ประการ
495. 9. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของสุกร 2 ประการ
496. 10. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของช้าง 5 ประการ
สีหวรรคที่ 5
497. 1.ปัญหาองค์คุณของราชสีห์ 7 ประการ
498. 2. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนกจากพราก 3 ประการ
499. 3. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนางนกเงือก 2 ประการ
500. 4. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนกกระจอก 1 ประการ
501. 5. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนกเค้า 2 ประการ
502. 6. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของตะขาบ 1 ประการ
503. 7. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของค้างคาว 2 ประการ
504. 8. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของปลิง 1 ประการ
505. ต้นฉบับเสีย
506. 10. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของงูเหลือม 1 ประการ
มักกฏกวรรคที่ 6
507. 1. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของแมงมุม 1 ประการ
508. 2. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของทารกกินนม 1 ประการ
509. 3. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของเต่าเหลือง 1 ประการ
510. 4. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของป่าชัฏ 5 ประการ
511. 5. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของต้นไม้ 3 ประการ
512. 6. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของเมฆฝน 5 ประการ
513. 7. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของแก้วมณี 3 ประการ
514. 8. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพรานเนื้อ 4 ประการ
515. 9. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของพรานเบ็ด 2 ประการ
516. 10. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของช่างไม้ 2 ประการ
กุมภวรรคที่ 7
517. 1.ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของหม้อ 1 ประการ
518. 2. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของกาลักน้ำ 2 ประการ
519. 3. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของร่ม 3 ประการ
520. 4. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนา 3 ประการ
521. 5. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของยา 2 ประการ
522. 6. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของโภชนะ 3 ประการ
523. 7. ปัญหาว่าด้วยองค์คุณของนายขมังธนู 4 ประการ
524. สรุปมิลินทปัญหา (1)
525. สรุปมิลินทปัญหา (2)
526. สรุปมิลินทปัญหา (3)
527. สรุปมิลินทปัญหา (4) จบ พุธที่ 1 พ.ย. 2549 ใช้เวลาบรรยาย 2 ปี 6 เดือน