ประวัติส่วนตัว
ชื่อ
นายชัชวาลย์ ชิงชัย 
เกิดวันที่
25 สิงหาคม 2510 
สถานที่เกิด
ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
บรรพชา
11 มิถุนายน 2522 - 11 มิถุนายน 2531 ณ วัดท้ายตลาด ตำบลท่าเสาอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อุปสมบท
วันที่ 12 มิถุนายน 2531– 2 กรกฎาคม 2541 ณ วัดมหรรณพาราม ถนนตะนาว ตำบลเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์
1532 และ 1508 ต่อ 114
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2524
สำเร็จนักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.2532
สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพูดระบบการทูต
พ.ศ.2534
สำเร็จเปรียญธรรม ๗ ประโยค 
พ.ศ.2535
สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 
พ.ศ.2541
สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "สัญชาตญาณทางเพศในทัศนะของพระพุทธศาสนา" 
ประสบการณ์
พ.ศ.2532
เป็นครูสอนปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดหรรณพาราม ตำบล เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
พ.ศ.2532
เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลี 
พ.ศ.2535
สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย
พ.ศ.2535-2539
เป็นผู้บริหาร ร.ร.พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดท่าถนน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ.2535-2539
เป็นครูสอนกรรมฐานวัดท่าถนน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ.2539
เป็นอาจารย์พิเศษ วิชาปรัชญาเบื้องต้นและจริยธรรมกับ ชีวิตสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
พ.ศ.2541
เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาปรัชญาและศาสนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก, 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง และสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ.2543-ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
พ.ศ.2544-ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์สอนกรรมฐาน ณ พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน กรุงเทพฯ