ผลงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต "การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมถะและวิปัสสนาเพื่อบรรลุธรรม"
ผลงานการวิจัยระดับปริญญาโท
  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต "สัญชาตญาณทางเพศในทัศนะของพระพุทธศาสนา"
   
 
ผลงานการวิจัยระดับปริญญาเอก
  สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1 เรื่อง
1.
สงครามกับการสร้างสันติภาพตามแนวพุทธ : ศึกษากรณีพระเจ้าพรหมทัตและพระราชกุมารทีฆาวุ
  วิเคราะห์กระบวนทัศน์และการตีความในมิลินทปัญหา : ศึกษาวิเคราะห์เรื่องนิพพาน
  การศึกษาวิเคราะห์เรื่องพระอภิธรรมปิฎก
  มิลินทปัญหา : ศึกษาวิเคราะห์เรื่องนิพพาน
  วิมุตติมรรค : ศึกษาวิเคราะห์เรื่องปฐวีกสิณ
  สรวาสติวาทินกับแนวคิดเชิงอาสติกะและนาสติกะ
  สงครามและสันติภาพในทัศนะของพระพุทธศาสนา
  วิเคราะห์มิลินทปัญหา : การอุทิศผลบุญแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
  อภิญญานิเทส : ศึกษาวิเคราะห์เรื่องอภิญญา
  เพศและเพศสัมพันธ์ในทัศนะพระพุทธศาสนา
  ความสำคัญของโลกทัศน์ 3 แบบ
  การจัดลำดับคุณค่าในพระพุทธศาสนา
  การตกแต่งโรงแรมด้วยพุทธศิลป์
  พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน : สิทธิในชีวิตและอาชีพ
  พุทธสันติวิธีกับการแก้ปัญหาความรุนแรง
  พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์
  วิเคราะห์สักกปัญหสูตร
  สัมพันธภาพของสิกขา ๓ วิสุทธิ ๗ ญาณ ๑๖ และอริยสัจ ๔
  มหาสติปัฏฐาน : หมวด อายตนะ ๑๒
  จิตรักษาและการปรึกษาเชิงพุทธ
   
 
ผลงานสอนกรรมฐาน
   
  หนังสือ
1. คู่มือปฏิบัติกรรมฐาน เเล่ม ๑-๒
2. วิเคราะห์ชาดก
3. กรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ
  เทปและซีดี
1. บรรยายธรรมชุดต่างๆ 14 ชุด แบ่งออกเป็น
  - ปกิณณกเทศนา
  - อรรถกถาธรรมบทศึกษา
  - วิเคราะห์มิลินทปัญหา
  - วิจัยชาดก
2. บรรยายธรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 ชุด
   
 
ปกิณณกะ
   
 

f

นิยายรักอิงธรรมะ เรื่อง "ก้าวแรกแห่งรัก"

ผู้กำกับและรับบทนำเป็นพระเวสสันดรในละคร CD เรื่องพระเวสสันดรชาดก