[ สมัครสมาชิก | แก้ไขข้อมูลสมาชิก ]

ปุจฉาและวิสัชนา
กลับหน้าแรก | ปุจฉา ค้นหาปุจฉา
ยังไม่มีคำถาม

\n"; } // แสดงหัวข้อของบอร์ด else { echo "\n"; echo "\n"; echo "\t\n"; echo "\t\n"; echo "\t\n"; echo "\t\n"; echo "\n\n"; // วนลูปแสดงข้อมูลที่อ่านได้ while ($row = mysql_fetch_array($result)) { // กำหนดสีของตาราง เพื่อให้มีการสลับสี $bgc = ($bgc=="lightcyan") ? "powderblue" : "lightcyan"; // กำหนดค่าตัวแปร $No = sprintf("%05d",$row["No"]); $Question = $row["Question"]; $Name = $row["Name"]; $Member = $row["Member"]; $Date = trim(substr($row["Date"],0,11)); // แสดงเฉพาะวันที่ $Reply = $row["Reply"]; $ReplyDate = substr($row["ReplyDate"],0,11); // แสดงเฉพาะวันที่ echo "\n"; // แสดงรูป folder if($ReplyDate!="") { echo "\t\n"; } else { if($Date==$chk_date) { echo "\t\n"; } else { echo "\t\n"; } } echo "\t\n"; if($Member) { echo "\t\n"; } else { echo "\t\n"; } // ตรวจสอบว่ามีคนตอบคำถามหรือยัง if($ReplyDate!="") { echo "\t\n"; } else { echo "\t\n"; } echo "\n\n"; } echo "
ปุจฉาที่ปุจฉาวิสัชนา[วันที่]จำนวนวิสัชนา
$No $No $No$Question$Name M [$Date]$Name [$Date]$Reply [$ReplyDate]$Reply
\n\n"; // table อธิบายความหมายของรูป echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; echo "\t - ปุจฉาใหม่ \n"; echo "\t - ปุจฉาเก่า \n"; echo "\t - ปุจฉาและวิสัชนา\n"; echo "\tM - สมาชิกเว็บบอร์ด\n"; echo "
\n\n"; // table แสดงเลขหน้า echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "
\n"; echo "\t\n"; // สร้าง link เพื่อไปหน้าก่อน-หน้าถัดไป if($page>1 && $page<=$totalpage) { $prevpage = $page-1; echo "\t[หน้าก่อน = $prevpage]\n"; } echo "\t กำลังแสดงหน้าที่ $page/$totalpage \n"; if($page!=$totalpage) { $nextpage = $page+1; echo "\t[หน้าถัดไป = $nextpage]\n"; } echo "\t\n"; echo "
\n"; // วนลูปแสดงเลขหน้าทั้งหมด for($i=1 ; $i<$page ; $i++) { echo "\t$i \n"; } echo "\t$page \n"; for($i=$page+1 ; $i<=$totalpage ; $i++) { echo "\t$i \n"; } echo "
\n"; } ?> [ ตั้งปุจฉาใหม่ ]
CopyLEFT and Powered By : Sansak